Typ Data Tytuł
Artykuł 17.02.2020 Zarządzenie nr 128/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Zbiczno Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Zarządzenie nr 127/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach” Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.02.2020 Ogłoszenie nr 128/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 lutego 2020 roku dotyczące zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinki” Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym dostawy sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym na potrzeby realizacji projektu „Rewolucja cyfrowa w Gminie Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Ogłoszenie nr 127/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 lutego 2020 roku – Wójt Gminy Zbiczno ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Ogłoszenie nr 126/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 lutego 2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKB-I.6220.1.2019 z dnia 3 lipca 2019 roku dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku restauracji z salą konsumpcyjną o część hotelową wraz ze strefą odnowy biologicznej i basenem” Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Ogłoszenie nr 125/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 lutego 2020 roku o naborze wniosków na utylizację azbestu Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Zarządzenie nr 126/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia zasad finansowania kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Zarządzenie nr 125/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Zarządzenie nr 124/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej złożone wnioski konkursowe w otwartym konkursie ofert Nr 2/2020 o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Zarządzenie nr 123/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej złożone wnioski konkursowe w otwartym konkursie ofert Nr 1/2020 o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Zarządzenie nr 122/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 stycznia 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 29.01.2020 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Załącznik do Uchwały Nr XVII/118/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 29.01.2020 Ogłoszenie nr 124/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Uchwała nr XVIII/129/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 7 stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr XVI/112/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Uchwała nr XVIII/128/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 7 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonemu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym na potrzeby projektu „Rewolucja cyfrowa w Gminie Zbiczno” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Zarządzenie nr 121/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020 / 2021 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Ogłoszenie nr 123/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie naboru członków do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji przez organizacje pozarządowej oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Ogłoszenie nr 122/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie naboru członków do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii naszej ojczyzny, regionu, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowe przez organizacje pozarządowej i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Ogłoszenie nr 121/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 stycznia 2020 roku – Informacja o wyborze oferty w wyniku zaproszenia do składania oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Urzędu Gminy Zbiczno w 2020 roku” Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Ogłoszenie nr 120/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 stycznia 2020 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Informacja z oceny ofert realizowanej w wyniku zapytania ofertowego na dostawę materiałow eksploatacyjnych (tuszy i tonerów) do urządzeń drukujących wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Zbiczno w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Ogłoszenie nr 119/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 stycznia 2020 roku o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości zapoznania się z aktami sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 080224C Pokrzydowo – Mariany od km 0+000 do km 2+150″ Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Ogłoszenie nr 118/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 stycznia 2020 roku o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Wzory dokumentów dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Uchwała nr 2/Kd/2020 Składu Orzekającego nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2020 – 2029 Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Ogłoszenie nr 117/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 182/2, 185/20, 185/21, 185/29, 185/30, 185/32 i 185/33 w miejscowości Sosno, obręb geodezyjny Sumowo Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie nr 120/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie nr 119/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 stycznia 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły