Typ Data Tytuł
Artykuł 17.01.2020 Ogłoszenie nr 117/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 182/2, 185/20, 185/21, 185/29, 185/30, 185/32 i 185/33 w miejscowości Sosno, obręb geodezyjny Sumowo Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie nr 120/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie nr 119/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 stycznia 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/127/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2021 Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała (UCHYLONA) nr XVII/126/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Zbiczno Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/125/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zbiczno na rok szkolny 2019 / 2020 Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/124/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/123/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie diet sołtysów sołectw Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/122/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie diet radnych Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/121/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/120/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/119/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr XVI/113/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/118/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr XVI/112/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/117/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019-2029 Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/116/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych (tuszy i tonerów) do urządzeń drukujących wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Zbiczno w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Terminy wypłat świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie (obowiązujące od lutego do czerwca 2020 roku) Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 10.01.2020 roku stwierdzająca przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Pokrzydowie Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 10.01.2020 roku stwierdzająca przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym na usługę pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Zarządzenie nr 115/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 grudnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Zarządzenie nr 118/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Zarządzenie nr 117/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Zarządzenie nr 116/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w roku 2020 zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii naszej ojczyzny, regionu, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Plan zamówień publicznych na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 31 grudnia 2019 roku – ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Cichem Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.01.2020 Ogłoszenie nr 116/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 stycznia 2020 roku dotyczące realizowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Ogłoszenie nr 115/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 stycznia 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej w postaci ścieżki pieszo – rowerowej utwardzonej w miejscu istniejącego pasa przeciwpożarowego na działkach nr 7183/1 i 7184/3 – obręb geodezyjny Sumowo, w miejscowości Sosno, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 XVIII Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 7 stycznia 2020 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Zarządzenie nr 113/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Szczegóły