Typ Data Tytuł
Artykuł 09.05.2019 Zestawienie zmian w funduszu jednostki – Zespołu Szkół w Zbicznie na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Rachunek zysków i strat jednostki – Zespołu Szkół w Zbicznie sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Informacja dodatkowa Zespołu Szkół w Pokrzydowie sporządzona na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Bilans jednostki budżetowej – Zespołu Szkół w Pokrzydowie na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Zestawienie zmian w funduszu jednostki – Zespołu Szkół w Pokrzydowie na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Rachunek zysków i strat jednostki – Zespołu Szkół w Pokrzydowie sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Zestawienie zmian w funduszu jednostki – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie sporządzone na dzień 31.12.2018 roku Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Wyciąg danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie sporządzony na dzień 31.12.2018 roku Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Informacja dodatkowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie sporządzona na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Rachunek zysków i strat jednostki – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie sporządzony na dzień 31.12.2018 roku Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Bilans samorządowej jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie sporządzony na dzień 31.12.2018 roku Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Zestawienie zmian w funduszu jednostki – Zakładzie Usług Komunalnych sporządzone na dzień 31.12.2018 roku Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Informacja dodatkowa oraz wyciąg danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie sporządzone na dzień 31.12.2018 roku Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Rachunek zysków i strat jednostki – Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie sporządzony na dzień 31.12.2018 roku Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Bilans samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie sporządzony na dzień 31.12.2018 roku Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr X/70/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Zbiczno i nadania jej statutu Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2021 Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Zespołów Szkół, dla których Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym oraz określenia warunków i sposobu ich przyznawania Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietni2019 roku w sprawie diet dla Radnych Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała nr VIII/50/2019 rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 VIII Sesja Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080206C w miejscowości Sumówko” Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 Postanowienie nr 12/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości nieprzekraczającej 30.000 EURO na realizację usługi pn.: „Demontaż i transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Ogłoszenie nr 44/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 kwietnia 2019 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080201C w miejscowości Ciche” Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Ogłoszenie nr 43/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 kwietnia 2019 roku o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałow w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa w obrębie Zbiczno elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym z przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymi na działce nr 132 w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Ogłoszenie nr 42/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr 29/9, 29/10, i 29/11 położonych w miejscowości Żmijewko Szczegóły