Typ Data Tytuł
Artykuł 24.04.2019 Uchwała nr 3/O/2019 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Zbiczno Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 Ogłoszenie nr 41/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 kwietnia 2019 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku realizacji postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno w dniu 25 kwietnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 23.04.2019 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15 kwietnia 2019 roku o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie w całości pozwolenia wodnoprawnego udzielonego dla Urzędu Gminy Zbiczno decyzją Starosty Brodnickiego z dnia 31 lipca 2015 roku na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych pochodzących ze studni wierconych, głębinowych zlokalizowanych na działkach nr 23/1 i 23/4 oraz odprowadzania ścieków popłucznych ze stacji uzdatniania wody do zbiornika bezodpływowego na działce nr 38/96 w miejscowości Gaj – Grzmięca Szczegóły
Artykuł 23.04.2019 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy stwierdzająca przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w Cichem Szczegóły
Artykuł 23.04.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 25 kwietnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Zaproszenie na VIII Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 26 kwietnia 2019 roku o godzinie 13.30 Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Protokół Nr VII/2019 z nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Zbiczno odbytej w dniu 9 kwietnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Protokół Nr VI/2019 z Sesji Rady Gminy Zbiczno odbytej w dniu 29 marca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Wykaz kąpielisk na terenie Gminy Zbiczno w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 kwietnia 2019 roku zawierające informacje dotyczące numerów, granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Ogłoszenie nr 40/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2019 roku dotyczące II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Zbiczno za 2018 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.04.2019 Ogłoszenie nr 39/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2019 roku dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 0802016C w miejscowości Sumówko” Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą źródeł ogrzewania Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080206C w miejscowości Sumówko” Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Zarządzenie nr 46/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 19.04.2019 r. Szczegóły
Artykuł 15.04.2019 Informacja o godzinach pracy Urzędu Gminy Zbiczno w piątek 19 kwietnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie nr 45/2019 Wójta gminy Zbiczno z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenie regulaminu korzystania z boisk sportowych ogólnodostępnych usytuowanych na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 080201C w miejscowości Ciche” Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Ogłoszenie nr 38/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 kwietnia 2019 roku – Informacja o wyborze oferty – Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dla zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie – budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej” Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 Zarządzenie Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie w sprawie ustalenia kosztu przepracowania 1 motogodziny ciągnikiem MTZ PRONAR 82 SA Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 Zarządzenie Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie w sprawie ustalenia kosztu przepracowania 1 godziny ciągnikiem MTZ PRONAR 82 SA Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w Pokrzydowie Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Uchwała nr 5/S/2019 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zbiczno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gmimy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Ogłoszenie nr 37/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 kwietnia 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzjki o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi na działkach 423, 424, 425 i 438 połozonych w miejscowości Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 Informacja z otwarcia ofert – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodaorwanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły