Typ Data Tytuł
Artykuł 16.07.2019 Protokół nr X/2019 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 12.07.2019 Ogłoszenie nr 68/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 lipca 2019 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. „Dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do szkół na terenie gminy Zbiczno w roku szkolnym 2019 / 2020 i 2020 / 2021 w formie zakupu biletów miesięcznych” Szczegóły
Artykuł 12.07.2019 Ogłoszenie nr 67/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 lipca 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV, budowie linii kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV, linii kablowej nn 0,4 kV oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz z przebudową istniejącej sieci kablowej nn 0,4 kV dla zasilania działki nr 168/27 w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Zbicznie nr 19 – Lista kandydatów na członków do Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w okręgu wyborczym nr 19 w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Ogłoszenie nr 63/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2019 roku o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Zbiczno – traktorka Mitsubishi MT 285 z osprzętem Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Ogłoszenie nr 62/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2019 roku – Wójt Gminy Zbiczno ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Ogłoszenie nr 61/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2019 roku – Wykaz nieruchmości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy na temat oceny bieżącej jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli przy Ośrodku Pod Sosnami nad Jeziorem Zbiczno w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniające w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Zarządzenie nr 68/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania składu komisji socjalnej Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Zarządzenie nr 67/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 Ogłoszenie nr 60/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2019 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku inwentarskiego na działkach nr 130/7 i 130/10 połozonych w miejscowości Pasieki, obręb geodezyjny Małki, gmina Bobrowo Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Zbicznie o pełnionych dyżurach w związku z wyborami do Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 Informacja Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o powołaniu Okręgowej Komisji Wyborczej w Zbicznie do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Ogłoszenie nr 59/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 czerwca 2019 roku o zmianie ogłoszenia nr 57/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów z zapewnieniem opieki do szkół na terenie gminy Zbiczno w roku szkolnym 2019 / 2020 i 2020 / 2021 w formie zakupu biletów miesięcznych” Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Terminy wypłat świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie (obowiązujące od lipca do listopstopada 2019 roku) Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Ogłoszenie nr 58/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 czerwca 2019 roku – informacja o wyborze oferty dokonanej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację zamówienia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku Stanica Wodna Bachotek nad Jeziorem Bachotek w Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku Stepol nad Jeziorem Bachotek w Ośrodku Wczasowym PPUH „Stepol” w Bachotku, gm. Zbiczno Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbiczno oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/71/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/70/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie opłaty miejscowej Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbiczno z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 Szczegóły