Typ Data Tytuł
Artykuł 27.02.2019 Harmonogram zebrań wyborczych na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 Ogłoszenie nr 24/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lutego 2019 roku – Informacja o wyborze oferty wyniku zaproszenia do składania ofert w postepowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Najmowo” Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne) na stanowisko urzędnicze Sekretarza w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 26.02.2019 Ogłoszenie nr 23/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2019 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do najmu Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Ogłoszenie nr 22/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie naboru członków komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru ofert w ramach konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych przez organizacje pozarządowe oraz inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Ogłoszenie nr 21/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie naboru członków komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru ofert w ramach konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii ojczyzny, regionu, ochrony tradycji i dziedzictwa narodowego prze organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Ogłoszenie nr 20/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 lutego 2019 roku o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienbia publicznego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie – budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej” Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Uchwała nr 12/D/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Uchwała nr 14/Kd/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zbiczno w latach 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Ogłoszenie nr 19/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 lutego 2019 roku o zmianie ogłoszenia nr 18/2018 z dnia 22 lutego 2019 roku dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.02.2019 Ogłoszenie nr 18/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 lutego 2019 roku dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.02.2019 Ogłoszenie nr 1/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie otwartego konkurencyjnego naboru na stanowisko pracy REFERENTA w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 22.02.2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno w dniu 22.02.2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbiczno w dniu 26.02.2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno w dniu 22.02.2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 22.02.2019 r. Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Zaproszenie na V Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 26 lutego 2019 roku o godzinie 13.15 Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Protokół Nr IV/2019 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 stycznia 2019 roku Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.02.2019 Radosław Stawski – Przewodniczący Rady Gminy Zbiczno – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.02.2019 Magdalena Golubska – Wójt Gminy Zbiczno – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.02.2019 Wojciech Rakowski – Wójt Gminy Zbiczno – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.02.2019 Magdalena Golubska – Przewodnicząca Rady Gminy Zbiczno – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Zbiczno za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dla zamówienia pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie – budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej” Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 luetgo 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Ogłoszenie nr 17/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lutego 2019 roku o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Zbiczno w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły