Typ Data Tytuł
Artykuł 11.04.2019 Ogłoszenie nr 38/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 kwietnia 2019 roku – Informacja o wyborze oferty – Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dla zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie – budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej” Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 Zarządzenie Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie w sprawie ustalenia kosztu przepracowania 1 motogodziny ciągnikiem MTZ PRONAR 82 SA Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 Zarządzenie Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie w sprawie ustalenia kosztu przepracowania 1 godziny ciągnikiem MTZ PRONAR 82 SA Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w Pokrzydowie Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Uchwała nr 5/S/2019 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zbiczno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gmimy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Ogłoszenie nr 37/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 kwietnia 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzjki o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi na działkach 423, 424, 425 i 438 połozonych w miejscowości Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 Informacja z otwarcia ofert – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodaorwanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie – budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej” Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Sprawozdanie z realizacji kontroli zarządczej w Zakładzie Usług Komunalnych za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Sprawozdanie z realizacji kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Informacja w sprawie kontroli zarządczej w Zespole Szkół w Pokrzydowie za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Informacja i Oświadczenie w sprawie kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 VI Sesja Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Postanowienie nr 7/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Zbiczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla osób opłacających podatki i opłaty lokalne w Gminie Zbiczno Szczegóły
Artykuł 29.03.2019 Oświadczenie Wójta Gminy Zbiczno o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 29.03.2019 Informacja w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Zbiczno za 2018 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.03.2019 Ogłoszenie nr 36/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 marca 2019 roku dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080201C w miejscowości Ciche” Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Informacja Wójta Gminy Zbiczno o osiągniętym przez Gminę Zbiczno w 2018 roku poziomie recyklingu Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Protokół Nr V/2019 z Sesji Rady Gminy Zbiczno odbytej w dniu 26 lutego 2019 roku Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Brodnickiemu na realizację Projektu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno – Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Zarządzenie nr 43/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 11 kwietnia 2019 roku przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080201C w miejscowości Ciche” Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 marca 2019 roku dotyczące wsczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Brodnickiego z dnia 31 lipca 2015 roku, znak: OŚ.6341.13.2015 na zaprzestanie poboru wód podziemnych Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Zaproszenie na VI Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 29 marca 2019 roku o godzinie 13.15 Szczegóły