Typ Data Tytuł
Artykuł 26.04.2019 Zarządzenie nr 50/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie okreslenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Zbiczno do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zbiczno w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zbiczno w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 roku zmie niająca Uchwałę nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 roku zmie niająca Uchwałę nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 kwietnia 2019 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za I kwartał 2019 roku Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w badanym zakresie z wodociągu publicznego w Cichem Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 Uchwała nr 3/O/2019 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Zbiczno Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 Ogłoszenie nr 41/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 kwietnia 2019 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku realizacji postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno w dniu 25 kwietnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 23.04.2019 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15 kwietnia 2019 roku o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie w całości pozwolenia wodnoprawnego udzielonego dla Urzędu Gminy Zbiczno decyzją Starosty Brodnickiego z dnia 31 lipca 2015 roku na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych pochodzących ze studni wierconych, głębinowych zlokalizowanych na działkach nr 23/1 i 23/4 oraz odprowadzania ścieków popłucznych ze stacji uzdatniania wody do zbiornika bezodpływowego na działce nr 38/96 w miejscowości Gaj – Grzmięca Szczegóły
Artykuł 23.04.2019 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy stwierdzająca przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w Cichem Szczegóły
Artykuł 23.04.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 25 kwietnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Zaproszenie na VIII Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 26 kwietnia 2019 roku o godzinie 13.30 Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Protokół Nr VII/2019 z nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Zbiczno odbytej w dniu 9 kwietnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Protokół Nr VI/2019 z Sesji Rady Gminy Zbiczno odbytej w dniu 29 marca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Wykaz kąpielisk na terenie Gminy Zbiczno w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 kwietnia 2019 roku zawierające informacje dotyczące numerów, granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Ogłoszenie nr 40/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2019 roku dotyczące II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Zbiczno za 2018 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.04.2019 Ogłoszenie nr 39/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2019 roku dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 0802016C w miejscowości Sumówko” Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą źródeł ogrzewania Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080206C w miejscowości Sumówko” Szczegóły