Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 27.07.2020 Mariusz Klonowski – oświadczenie majątkowe za 2019 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.07.2020 Magdalena Golubska – Wójt Gminy Zbiczno – oświadczenie majątkowe za 2019 rok (korekta) Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.07.2020 Magdalena Golubska – Wójt Gminy Zbiczno – oświadczenie majątkowe za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 27.07.2020 Powszechny Spis Rolny – informacje praktyczne Szczegóły
Artykuł 27.07.2020 Ruszyła infolinia Polskiego Bonu Turystycznego Szczegóły
Artykuł 27.07.2020 Uczeń i student dorabia do renty rodzinnej – zasady, limity Szczegóły
Artykuł 27.07.2020 Już niebawem bon turystyczny będzie dostępny na PUE ZUS Szczegóły
Artykuł 17.07.2020 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy na temat realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim” Szczegóły
Artykuł 15.07.2020 Zarządzenie nr 164/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lipca 2020 roku zmieniające Zarządzenie nr 172/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 15.07.2020 Zarządzenie nr 162/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 lipca 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 14.07.2020 Odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni matematyczno – przyrodniczej w Zespole Szkół w Pokrzydowie w ramach projektu „Młodzi Naukowcy” dofinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – pomorskiego na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Artykuł 14.07.2020 Zarządzenie nr 163/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 14.07.2020 Wniosek Radnego Rady Gminy Zbiczno Wiesława Ruteckiego do Rady Gminy Zbiczno o przejęcie działki będącej drogą dojazdową do części nieruchomości gruntowych w miejscowości Lipowiec, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo – Szramowo” Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni matematyczno – przyrodniczej w Zespole Szkół w Pokrzydowie w ramach projektu „Młodzi Naukowcy” Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Zarządzenie nr 161/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 czerwca 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/108/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029 Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Zarządzenie nr 160/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 czerwca 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/165/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę o opłacie miejscowej z dnia 25 listopada 2019 r. Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/164/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021 roku na dotacje dla OSP w Pokrzydowo przeznaczonej na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie średniego samochodu pożarniczego Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/163/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/162/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Zbiczno z dotychczasowymi dzierżawcami Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/161/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Zbiczno położonej w miejscowości Gaj-Grzmięca, stanowiącej własność osoby fizycznej Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/160/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/108/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029 Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/159/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/158/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbiczno z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/157/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zbiczno oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/156/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zbiczno wotum zaufania Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Protokół nr XXIII/2020 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Ogłoszenie nr 161/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 lipca 2020 roku o wyborze oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację zamówienia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Ogłoszenie nr 160/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz z rozbudową drogi gminnej nr 080212C w miejscowości Zbiczno Szczegóły