Typ Data Tytuł
Artykuł 11.03.2019 Ogłoszenie nr 28/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 marca 2019 roku o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Artykuł 08.03.2019 Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie odwołania i ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów Szczegóły
Artykuł 08.03.2019 Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.03.2019 Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących złożone wnioski konkursowe o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 08.03.2019 Zarzdzenie nr 31/2019 Wjta Gminy Zbiczno z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej złożone wnioski konkursowe o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Ogłoszenie nr 27/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 marca 2019 roku o naborze wniosków na utylizacje azbestu Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 roku o postanowieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Ogłoszenie nr 26/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 marca 2019 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie w obrębie Zbiczno elektrowni fotowoltaicznej o mocy 3 MW składającej się w wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym z przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymi” Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Ogłoszenie nr 25/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 marca 2019 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku restauracji z salą konsumpcyjną o część hotelową wraz ze strefą odnowy biologicznej i basenem” Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 V Sesja Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2019 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Zbiczno w dniu 06.03.2019 r. Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Sekretarza w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 Harmonogram zebrań wyborczych na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 Ogłoszenie nr 24/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lutego 2019 roku – Informacja o wyborze oferty wyniku zaproszenia do składania ofert w postepowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Najmowo” Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne) na stanowisko urzędnicze Sekretarza w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 26.02.2019 Ogłoszenie nr 23/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2019 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do najmu Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Ogłoszenie nr 22/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie naboru członków komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru ofert w ramach konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych przez organizacje pozarządowe oraz inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Ogłoszenie nr 21/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie naboru członków komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru ofert w ramach konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii ojczyzny, regionu, ochrony tradycji i dziedzictwa narodowego prze organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Ogłoszenie nr 20/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 lutego 2019 roku o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienbia publicznego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie – budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej” Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Uchwała nr 12/D/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Uchwała nr 14/Kd/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zbiczno w latach 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Ogłoszenie nr 19/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 lutego 2019 roku o zmianie ogłoszenia nr 18/2018 z dnia 22 lutego 2019 roku dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.02.2019 Ogłoszenie nr 18/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 lutego 2019 roku dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.02.2019 Ogłoszenie nr 1/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie otwartego konkurencyjnego naboru na stanowisko pracy REFERENTA w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 22.02.2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno w dniu 22.02.2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbiczno w dniu 26.02.2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno w dniu 22.02.2019 r. Szczegóły