Typ Data Tytuł
Artykuł 21.02.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 22.02.2019 r. Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Zaproszenie na V Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 26 lutego 2019 roku o godzinie 13.15 Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Protokół Nr IV/2019 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 stycznia 2019 roku Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.02.2019 Radosław Stawski – Przewodniczący Rady Gminy Zbiczno – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.02.2019 Magdalena Golubska – Wójt Gminy Zbiczno – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.02.2019 Wojciech Rakowski – Wójt Gminy Zbiczno – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.02.2019 Magdalena Golubska – Przewodnicząca Rady Gminy Zbiczno – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Zbiczno za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dla zamówienia pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie – budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej” Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 luetgo 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Ogłoszenie nr 17/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lutego 2019 roku o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Zbiczno w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Ogłoszenie nr 16/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 lutego 2019 roku dotyczące wszczęcia na wniosek Wójta Gminy Zbiczno postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu pieszo – jezdnego wzdłuż drogi powiatowej nr 1805C w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Ogłoszenie nr 15/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 lutego 2019 roku dotyczące ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 64/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie i ustalenia stawek za wynajem obiektu Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia instrukcji dotyczącej przygotowania aktów normatywnych w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/158/2001 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 stycznia 2001 roku dotyczącej Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie oddelegowania przedstawicieli Gminy Zbiczno w skład Walnego Zebrania Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii naszej ojczyzny, regionu, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 stycznia 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Ogłoszenie nr 14/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 lutego 2019 roku – Informacja o wyborze oferty w wyniku zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dla zamówienia pn. „Budowa przyłącza wodociągowego tłocznego od studni głębinowych nr 1 i 1A zasilających SUW Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Ogłoszenie nr 13/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 stycznia 2019 roku dotyczące utrzymania psów Szczegóły