Typ Data Tytuł
Artykuł 14.11.2018 Zarządzenie nr 316/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia w dniu 15 listopada 2018 roku przetargu publicznego nieograniczonego ustnego na dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność gminy Zbiczno położonych w Sumówku Szczegóły
Artykuł 07.11.2018 Ogłoszenie nr 429/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 listopada 2018 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy Szczegóły
Artykuł 07.11.2018 Ogłoszenie nr 428/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 listopada 2018 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 Ogłoszenie nr 427/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 listopada 2018 r. – Informacja o wyborze oferty – Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Utwardzenie terenu wraz z drogą dojazdową w miejscowości Sumowo” Szczegóły
Artykuł 02.11.2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie powołanej w celu przeprowadzenia ponownych wyborów na wójta zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 roku o dyżurach Szczegóły
Artykuł 02.11.2018 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Protokół Nr XLVIII/2018 z Sesji Rady Gminy Zbiczno odbytej w dniu 28 września 2018 roku Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Protokół Nr XLVII/2018 z Sesji Rady Gminy Zbiczno odbytej w dniu 29 sierpnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Informacja o godzinach pracy Urzędu Gminy Zbiczno w dniu 31 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 24 października 2018 roku o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 24 października 2018 roku o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Zarządzenie nr 315/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 października 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno oznaczonej numerem działki 286/3 o powierzchni 2,7509 ha położonej w miejscowości Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno od początku roku do dnia 30 września 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 Uchwała nr XLVIII/300/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 Uchwała nr XLVIII/299/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Sumowo Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Rady Gminy Zbiczno w dniu 30.10.2018 r. Szczegóły
Artykuł 28.10.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 30.10.2018 r. Szczegóły
Artykuł 28.10.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno w dniu 29.10.2018 r. Szczegóły
Artykuł 28.10.2018 Zaproszenie na XLIX Sesję Rady Gminy Zbiczno w dniu 31 października 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała nr XLVIII/298/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała nr XLVIII/297/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała nr XLVIII/296/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała nr XLVIII/295/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 24.10.2018 Uchwała Nr 8/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie z dnia 24 października 2018 roku o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 roku Szczegóły
Artykuł 24.10.2018 Ogłoszenie nr 425/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 października 2018 roku dotyczące wszczęcia na wniosek Pełnomocnika ENERGA OPERATOR S.A. – firmy ESPRO Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej SN/nN wraz ze stacją transformatorową oraz złączami kablowymi na działkach nr 48/55, 62/15, 47/2, 45/14, 45/12, 84/35, 45/11, 61/1, 84/34, 87/2, 91/10, 91/8, 91/9, 91/22, 91/24 i 91/25 położonych w miejscowości Żmijewko, obręb geodezyjny Żmijewko” Szczegóły
Artykuł 24.10.2018 Wyjaśnienia Pani Magdaleny Golubskiej – Przewodniczącej Rady Gminy Zbiczno dotyczące złożonego oświadczenia majątkowego z dnia 22 marca 2018 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 24.10.2018 Korekta z dnia 15 października 2018 roku planu zamówień publicznych na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 24.10.2018 Zarządzenie nr 314/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 października 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 24.10.2018 Zarządzenie nr 312/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 października 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 20.10.2018 Informacja o dyżurach URZĘDNIKA WYBORCZEGO w sobotę 20 oraz w niedzielę 21 października 2018 roku Szczegóły