Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.04.2018 Uchwała nr XLII/249/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr X/70/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Uchwała nr XLII/248/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Uchwała nr XLII/247/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie okręgów wyborczych Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Uchwała nr XLII/246/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Uchwała nr XLII/245/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Akty prawne 04.04.2018 Uchwała nr XLII/244/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Zarządzenie nr 247/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski konkursowe o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w roku 2018 Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Zarządzenie nr 234/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Sprawozdanie z realizacji Kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie za 2017 rok Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.04.2018 POD06 – Opłata targowa Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.04.2018 POD05 – Opłata miejscowa Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Informacja w sprawie Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Zbiczno za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Sprawozdanie z realizacji Kontroli Zarządczej w Zakładzie Usług Komunalnych w Zbicznie za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Informacja w sprawie Kontroli Zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Informacja w sprawie Kontroli Zarządczej w Zespole Szkół w Pokrzydowie za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Ogłoszenie nr 355/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2018 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.03.2018 Ogłoszenie nr 354/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego na przebudowę części drogi gminnej nr 080251C i 080202C w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Zarządzenie nr 244/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Zarządzenie nr 246/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i 080202C w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Ogłoszenie nr 353/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 marca 2018 roku – Informacja o wyborze oferty – Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Przebudowa drogi w kierunku Kościoła w miejscowości Pokrzydowo” Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Ogłoszenie nr 352/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 marca 2018 roku – Informacja o wyborze oferty w zaproszeniu do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Modernizacja łodzi ratowniczej WHALY 435 Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzydowie” Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Zarządzenie nr 245/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2018 roku i ustalenia wysokości przyznanych dotacji Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Ogłoszenie nr 351/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku szkoły podstawowej (Zespołu Szkół w Pokrzydowie) na działce nr 143/1, położonej w miejscowości Pokrzydowo, obręb geodezyjny Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Ogłoszenie nr 350/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej drogi dojazdowej na działkach nr 176/31 i 176/52 położonych w miejscowości Pokrzydowo, obręb geodezyjny Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Wyniki otwartego konkursu ofert Nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Gminy Zbiczno w 2018 roku pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych w Gminie Zbiczno w roku 2018″ Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Ogłoszenie nr 349/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku o wynikach postępowania konkursowego Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 Zarządzenie nr 234/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania pomocy w rodzinie Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 Zarządzenie nr 203a/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 października 2017 roku w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Żmijewko” Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 27.03.2018 r. Szczegóły