Typ Data Tytuł
Artykuł 11.09.2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 10 września 2018 roku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/294/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno w drodze przetargu Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/293/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/292/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/291/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/290/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie Gminy Zbiczno maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/289/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Zbiczno odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/288/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Retno” Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/287/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Mostki” Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/286/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/285/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania Szczegóły
Artykuł 07.09.2018 Zawiadomienie Starosty Brodnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 5.2018 (WB.6740.7.22.2018) polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno – Zbiczno Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVII/284/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVII/283/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 05.09.2018 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Szczegóły
Artykuł 04.09.2018 Ostrzeżenie państwowej służby hydrogeologicznej związane z możliwością wystąpienia niedoborów wody w indywidualnych ujęciach gospodarskich na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Ogłoszenie nr 416/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu na 48 miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową na działce nr 91, położonej w miejscowości Sumowo, obręb Sumowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Ogłoszenie nr 415/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2018 roku o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 30.08.2018 Informacja z wykonania budżetu gminy Zbiczno, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 sierpnia 2018 roku o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej i upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Protokół Nr XLVI/2018 z Sesji Rady Gminy Zbiczno odbytej w dniu 27 lipca 2018 roku Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Protokół Nr XLV/2018 z Sesji Rady Gminy Zbiczno odbytej w dniu 26 czerwca 2018 roku Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału województwa kujawsko – pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczbie radnych wybieranych w tych okręgach do Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Obwieszczenie Starosty Brodnickiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku dotyczące okręgów wyborczych, ich numerów i granic, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 29.08.2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno w dniu 29.08.2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Ogłoszenie nr 414/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 sierpnia 2018 roku – Uzupełniające konsultacje społeczne projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2023″ Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Rady Gminy Zbiczno w dniu 28.08.2018 r. Szczegóły