Typ Data Tytuł
Artykuł 20.09.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 września 2018 roku – informacja o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Uchwała nr 10/I/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 września 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zbiczno informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbiczno za I półrocze 2018 roku Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Zarządzenie nr 307/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 września 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Artykuł 18.09.2018 Ogłoszenie nr 417/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 września 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku o składzie, siedzibie i dyżurach Szczegóły
Artykuł 11.09.2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 10 września 2018 roku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/294/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno w drodze przetargu Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/293/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/292/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/291/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/290/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie Gminy Zbiczno maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/289/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Zbiczno odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/288/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Retno” Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/287/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Mostki” Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/286/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/285/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania Szczegóły
Artykuł 07.09.2018 Zawiadomienie Starosty Brodnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 5.2018 (WB.6740.7.22.2018) polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno – Zbiczno Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVII/284/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVII/283/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 05.09.2018 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Szczegóły
Artykuł 04.09.2018 Ostrzeżenie państwowej służby hydrogeologicznej związane z możliwością wystąpienia niedoborów wody w indywidualnych ujęciach gospodarskich na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Ogłoszenie nr 416/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu na 48 miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową na działce nr 91, położonej w miejscowości Sumowo, obręb Sumowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Ogłoszenie nr 415/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2018 roku o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 30.08.2018 Informacja z wykonania budżetu gminy Zbiczno, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 sierpnia 2018 roku o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej i upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Protokół Nr XLVI/2018 z Sesji Rady Gminy Zbiczno odbytej w dniu 27 lipca 2018 roku Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Protokół Nr XLV/2018 z Sesji Rady Gminy Zbiczno odbytej w dniu 26 czerwca 2018 roku Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału województwa kujawsko – pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczbie radnych wybieranych w tych okręgach do Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Szczegóły