Typ Data Tytuł
Artykuł 04.12.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 4 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/105/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/104/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/103/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/102/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie opłaty miejscowej Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/101/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie opłaty targowej Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/100/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/99/2019 Rady Gminy Zbicznoz dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/98/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019-2029 Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/97/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Protokół nr XV/2019 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 r. Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Program konopny Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – zaproszenie na spotkanie informacyjne w Kujawsko – Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w dniu 17.12.2019 roku w Minikowie Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Zarządzenie nr 105/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno położonych w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno w dniu 2 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno w dniu 2 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 2 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbiczno w dniu 2 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 2 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Informacja Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie o zmianie czasu pracy obowiązującej od dnia 2 stycznia 2020 roku Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie o zmianie czasu pracy obowiązującej od dnia 2 stycznia 2020 roku Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 XV Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 25 listopada 2019 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Uchwała Nr 10/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2029 Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Uchwała Nr 10/P/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Uchwała Nr 9/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zbiczno na 2020 roku Szczegóły
Artykuł 26.11.2019 Informacja z otwarcia ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno w 2020 roku” Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029 Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Budżet Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 listopada 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 21 listopada 2019 roku Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Ogłoszenie nr 107/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 76, 143/1, 145/1, 145/2 i 146 w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły