Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.03.2018 Uchwała nr XLI/242/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z tej opłaty Szczegóły
Akty prawne 09.03.2018 Uchwała nr XLI/241/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/166/2005 Rady Gminy Zbiczno z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 09.03.2018 Uchwała nr XLI/240/2018 RAdy Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Akty prawne 09.03.2018 Uchwała nr XLI/239/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 Ogłoszenie nr 344/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 marca 2018 r. o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.03.2018 Ogłoszenie nr 343/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 marca 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Żmijewko Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 Ogłoszenie nr 341/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 080227C na działkach nr 185 i 227 oraz na części działek nr 80/1 i 169, położonych w miejscowości Brzezinki, obręb geodezyjny Żmijewko, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 07.03.2018 Ogłoszenie nr 342/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie naboru członków do komisji konkursowej na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii naszej ojczyzny, regionu, ochrony tradycji i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 07.03.2018 Zarządzenie nr 240/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii naszej ojczyzny, regionu, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Zarządzenie nr 239/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Żmijewko” Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Zarządzenie nr 238/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającego 30 000 EURO na „Modernizację łodzi ratowniczej Whaly 435 Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzydowie” Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Zarządzenie nr 237/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Ogłoszenie nr 340/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 marca 2018 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 155/2 położonej w miejscowości Ładnówko, obręb Ciche, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono Plan zamówień publicznych na 2018 rok – korekta z dnia 2 marca 2018 roku Szczegóły
Artykuł 05.03.2018 Ogłoszenie nr 339/2018 z dnia 5 marca 2018 roku – Informacja o wyborze oferty – zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla „Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 116/13 w miejscowości Grzmięca” Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 Postanowienie dotyczące potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji na działce nr 188/3 położonej w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Ogłoszenie nr 338/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie naboru członków do komisji konkursowej Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Ogłoszenie nr 335/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2018 roku o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Ogłoszenie nr 337/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2018 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche – część 1 oraz Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo – część 2″ Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Ogłoszenie nr 336/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2018 roku – Wójt Gminy Zbiczno ogłasza ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za IV kwartał 2017 roku (wg. stanu na dzień 31.12.2017 roku) Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 Zarządzenie nr 236/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustniego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 Zarządzenie nr 235/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie obniżenia opłat za korzystanie z Sali Fitness I i Fitness II na hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 Zarządzenie nr 231/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lutego 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 Informacja o zmianie wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 27.02.2018 Protokół z XL Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 29.12.2017 r. Szczegóły
Artykuł 27.02.2018 Ogłoszenie nr 334/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2018 roku o naborze wniosków na badanie gleb rolniczych Szczegóły
Artykuł 23.02.2018 Zarządzenie nr 233/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Ogłoszenie nr 333/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 lutego 2018 roku o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły