Typ Data Tytuł
Artykuł 22.02.2018 Zarządzenie nr 232/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.02.2018 Ogłoszenie nr 332/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 lutego 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 21.02.2018 Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy Zbiczno w dniu 28 lutego 2018 roku Szczegóły
Artykuł 21.02.2018 Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 Konkursy na dyrektorów szkół Szczegóły
Artykuł 13.02.2018 Zarządzenie nr 229/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w roku 2018 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Ogłoszenie nr 331/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 lutego 2018 roku o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Zarządzenie nr 224/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 stycznia 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 09.02.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia oraz Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich w dniu 13.02.2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.02.2018 Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Zakładzie Usług Komunalnych w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 09.02.2018 Ogłoszenie nr 330/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 lutego 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku Zespołu Szkół w Pokrzydowie na potrzeby przedszkola na działce nr 143/1 położonej w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych, archiwum i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. kadrowych, organizacyjnych i obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Zarządzenie nr 228/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Zarządzenie nr 227/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Wybory samorządowe 2018 Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Rejestr wyborców Szczegóły
Artykuł 07.02.2018 Zarządzenie nr 228/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO UŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Ogłoszenie nr 328/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 stycznia 2018 roku o wsczęciu na wniosek Gminy Zbiczno postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej na działce nr 176/31 do obsługi przyległych nieruchomości gminnych w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Petycja o przekazanie informacji o projekcie pn. Wdrażanie PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA 2018 Szczegóły
Artykuł 05.02.2018 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie” Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 Ogłoszenie nr 329/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie zmiany decyzji nr 12/2017 z dnia 24 października 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 Zarządzenie nr 226/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. kadrowych, organizacyjnych i obsługi sekretariatu w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 Zarządzenie nr 225/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych, archiwum i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne) w związku z rekrutacją na stanowisko urzędnicze ds. kadrowych, organizacyjnych i obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne) w związku z rekrutacją na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych, archiwum i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne) na stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Ogłoszenie nr 327/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 stycznia 2018 roku – Informacja o wyborze oferty – Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO dla zamówienia polegającego na opracowaniu projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z centrum wsi Zbiczno” Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.01.2018 OSW04 – Rekrutacja do publicznych szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbiczno Szczegóły