Typ Data Tytuł
Artykuł 24.11.2017 Ogłoszenie nr 305/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie decyzji umarzającej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia oraz Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno w dniu 28.11.2017 r. Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Zarządzenie nr 208/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Zarządzenie nr 207/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.11.2017 Ogłoszenie nr 304/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2017 r. o zamówieniu publicznym realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Informacja o zmianie miejsca dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Zbiczno Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 Ogłoszenie nr 303/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2017 r. o unieważnieniu postępowania Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 Informacja o posiedzeniu Prezydium Rady oraz Przewodniczących Komisji Rady Gminy Zbiczno w dniu 22.11.2017 r. Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Zakładzie Usług Komunalnych w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Ważna informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowiącego załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi pn. „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Budżet Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Zarządzenie nr 206/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Zarządzenie nr 205/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Zarządzenie nr 204/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Ogłoszenie nr 302/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2017 r. – Informacja o wynikach zaopiniowania projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2022 Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno w dniu 16.11.2017 r. Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia, Prezydium Rady oraz Przewodniczących Komisji Rady Gminy Zbiczno w dniu 16.11.2017 r. Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012 – 2020 Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych GKRPA Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Ogólne informacje dotyczące składania petycji Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Dane teleadresowe pracowników Urzędu Gminy w Zbicznie Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.11.2017 Ogłoszenie nr 301/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 listopada 2017 r. o zamówieniu publicznym realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 13.11.2017 Protokół z konsultacji społecznych „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 Ogłoszenie nr 300/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 listopada 2017 r. – Informacja o wyborze oferty – Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO dla zamówienia pn. „Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół budynku administracyjno – biurowego w Zbicznie” Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Ogłoszenie nr 299/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2017 r. – Informacja o wyborze oferty – Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Wykonanie remontu przepompowni ścieków komunalnych w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Ogłoszenie nr 298/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2017 r. – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Ogłoszenie nr 297/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2017 r. – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Zarządzenie nr 201/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno Szczegóły