Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 27.10.2017 OSW05 – Informacja na temat egzekucji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego lub nauki Szczegóły
Artykuł 27.10.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 27.10.2017 r. Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Ogłoszenie nr 296/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach położonych w miejscowości Ciche Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Ogłoszenie nr 295/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu pieszo – jezdnego na działce nr 86/1 i na części działki nr 85 położonych w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 27.09.2017 r. Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Ogłoszenie nr 294/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Ogłoszenie nr 293/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 października 2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2022 Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Ogłoszenie nr 292/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 października 2017 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oraz przebudowie linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia wraz ze stanowiskami słupowymi na działkach nr 164/2, 166 i 167 położonych w miejscowości Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 25.10.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty w dniu 26.10.2017 r. Szczegóły
Artykuł 23.10.2017 Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Zarządzenie nr 202/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2017 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zbiczno na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny” Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Zarządzenie nr 199/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 października 2017 roku w sprawie udziału w wojewódzkim kompleksowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem „WISŁA – 17″ Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Zarządzenie nr 200/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego do celów służbowych przez pracowników Urzędu Gminy Zbiczno oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zbiczno Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 19.10.2017 Ogłoszenie nr 8/2017 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych z dnia 18 października 2017 r. o naborze na kandydatów do pracy w Zakładzie Usług Komunalnych w Zbicznie na stanowisko Referenta Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Ogłoszenie nr 291/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2017 r. o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2022 Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia w dniu 19.10.2017 r. Szczegóły
Artykuł 13.10.2017 Ogłoszenie nr 290/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 października 2017 r. – Informacja o wyborze oferty w wyniku zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn: „Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i nr 080202C w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Zarządzenie nr 197/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 października 2017 r. w sprawie obniżenia opłat za korzystanie z Sali Fitness I i Fitness II na hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Zarządzenie nr 196/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Artykuł 09.10.2017 Obwieszczenie Starosty Brodnickiego z dnia 5 października 2017 r. o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi nr. 080260C w miejscowości Zbiczno, długość 0,380km; w obszarze działek nr 61/1, 60/2, cz. dz.nr: 59/5 (nr Nowego Podziału: 59/6) obręb Żmijewsko; dz. nr 148/1, cz. dz. nr 148/4 (nr NP 148/5), dz. nr 149, dz. nr. 150/3, cz. dz. nr 150/1 (nr NP 150/7), cz. dz. nr 150/4 (nr NP 150/5), dz. nr 153/1, cz. dz. nr 153/2 (nr NP 153/3), cz. dz. nr 154 (nr NP 154/1), dz. nr 155/20, dz. nr. 155/44, dz. nr 155/46 obręb Zbiczno Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 Uchwała nr XXXVII/210/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 Uchwała nr XXXVII/209/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2017 r. opiniująca projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu „Rzeka Drwęca” Szczegóły
Akty prawne 05.10.2017 Uchwała nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2012 r. Szczegóły
Akty prawne 05.10.2017 Uchwała nr XXXVII/207/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/160/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 05.10.2017 Uchwała nr XXXVII/206/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 03.10.2017 Ogłoszenie nr 3/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie z dnia 2 października 2017 r. o naborze na stanowisko pracy Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie na czas zastępstwa nieobecnego pracownika Szczegóły
Artykuł 29.09.2017 Ogłoszenie nr 289/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach nr 197/5, 205, 207/3, 207/4, 507/5, 207/6, 207/7, 207/8, 207/10 i 207/11 położonych w miejscowości Ciche, obręb geodezyjny Ciche, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 29.09.2017 Informacja o wynikach naboru na stanowisko „kierowca samochodu ciężarowego” w Zakładzie Usług Komunalnych w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 29.09.2017 Uchwała nr XXXVII/210/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Szczegóły