Typ Data Tytuł
Artykuł 29.09.2017 Zarządzenie nr 195/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2017 roku w sprawie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 27.09.2017 Protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 22.08.2017 r. Szczegóły
Artykuł 26.09.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 27.09.2017 r. Szczegóły
Artykuł 22.09.2017 Ogłoszenie nr 288/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 września 2017 r. o unieważnieniu postępowania Szczegóły
Artykuł 22.09.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich w dniu 27.09.2017 r. Szczegóły
Artykuł 22.09.2017 Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Rady Gminy Zbiczno w dniu 22.09.2017 r. Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 Zarządzenie nr 192/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 98/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.09.2017 Ogłoszenie nr 06/2017 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z dnia 8 września 2017 r. o naborze na stanowisko pracownik fizyczny / kierowca samochodu ciężarowego Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Zarządzenie nr 191/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.09.2017 Ogłoszenie nr 2/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie z dnia 11 września 2017 r. o naborze na stanowisko pracy Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie na czas zastępstwa nieobecnego pracownika Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.09.2017 Ogłoszenie nr 287/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 września 2017 r. dotyczące zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 08.09.2017 Petycja do dyrektorów szkół o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach Szczegóły
Akty prawne 08.09.2017 Uchwała nr XXXVI/205/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pokrzydowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pokrzydowie Szczegóły
Akty prawne 08.09.2017 Uchwała nr XXXVI/204/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zbicznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zbicznie Szczegóły
Akty prawne 08.09.2017 Uchwała nr XXXVI/203/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodziezy, form i zakrfesu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Zbiczno Szczegóły
Akty prawne 08.09.2017 Uchwała nr XXXVI/202/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 08.09.2017 Uchwała nr XXXVI/201/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Szczegóły
Akty prawne 08.09.2017 Uchwała nr XXXVI/200/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 07.09.2017 Uchwała nr XXXVI/199/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Akty prawne 07.09.2017 Uchwała nr XXXVI/198/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/160/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 07.09.2017 Uchwała nr XXXVI/197/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Ogłoszenie nr 285/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2017 r. o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Ogłoszenie nr 284/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2017 r. – Informacja o wyborze oferty – zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro dla zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 524/1 w miejscowości Zbiczno na potrzeby Klubu Seniora” Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Ogłoszenie nr 283/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2017 r. o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche” Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Ogłoszenie nr 282/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu pieszo – jezdnego na działce nr 86/1 i na części działki nr 85 w miejscowości Zbiczno, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Ogłoszenie nr 281/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wsczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr 13 w miejscowości Strzemiuszczek, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Ogłoszenie nr 280/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 75/3, 52/1, 19/1, 19/2, 18/1, 18/2, 87/11, 88, 89/1, 89/2,i 90 w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.09.2017 Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2017” Szczegóły