Ogłoszenia urzędowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.03.2019 Ogłoszenie nr 35/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 marca 2019 roku o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 Ogłoszenie nr 34/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 marca 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 Ogłoszenie nr 33/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 marca 2019 roku dotyczące naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 Ogłoszenie nr 32/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie adminisracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu piezo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1805C w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.03.2019 Ogłoszenie nr 31/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 marca 2019 roku dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 marca 2019 roku o uprawnieniach osób niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców w zakresie dostępu do informacji w związku z udziałem w wyborach Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 marca 2019 roku o możliwości składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlementu Europejskiego zarządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 26 maja 2019 roku Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Ogłoszenie nr 30/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2019 roku o wynikach postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych w Gminie Zbiczno w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszary województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa) a także o wydłużeniu terminu konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Ogłoszenie nr 28/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 marca 2019 roku o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Ogłoszenie nr 27/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 marca 2019 roku o naborze wniosków na utylizacje azbestu Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Ogłoszenie nr 26/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 marca 2019 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie w obrębie Zbiczno elektrowni fotowoltaicznej o mocy 3 MW składającej się w wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym z przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymi” Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Ogłoszenie nr 25/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 marca 2019 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku restauracji z salą konsumpcyjną o część hotelową wraz ze strefą odnowy biologicznej i basenem” Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 Harmonogram zebrań wyborczych na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 Ogłoszenie nr 24/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lutego 2019 roku – Informacja o wyborze oferty wyniku zaproszenia do składania ofert w postepowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Najmowo” Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne) na stanowisko urzędnicze Sekretarza w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 26.02.2019 Ogłoszenie nr 23/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2019 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do najmu Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Ogłoszenie nr 22/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie naboru członków komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru ofert w ramach konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych przez organizacje pozarządowe oraz inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Ogłoszenie nr 21/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie naboru członków komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru ofert w ramach konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii ojczyzny, regionu, ochrony tradycji i dziedzictwa narodowego prze organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Ogłoszenie nr 20/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 lutego 2019 roku o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienbia publicznego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie – budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej” Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Ogłoszenie nr 19/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 lutego 2019 roku o zmianie ogłoszenia nr 18/2018 z dnia 22 lutego 2019 roku dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.02.2019 Ogłoszenie nr 18/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 lutego 2019 roku dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Ogłoszenie nr 17/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lutego 2019 roku o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Zbiczno w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Ogłoszenie nr 16/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 lutego 2019 roku dotyczące wszczęcia na wniosek Wójta Gminy Zbiczno postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu pieszo – jezdnego wzdłuż drogi powiatowej nr 1805C w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Ogłoszenie nr 15/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 lutego 2019 roku dotyczące ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Ogłoszenie nr 13/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 stycznia 2019 roku dotyczące utrzymania psów Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Ogłoszenie nr 12/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno Szczegóły
Artykuł 29.01.2019 Ogłoszenie nr 10/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząd na terenie Gminy Zbiczno w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 29.01.2019 Ogłoszenie nr 11/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Zbiczno w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zbiczno w 2019 roku Szczegóły