Ogłoszenia urzędowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.05.2019 Ogłoszenie nr 49/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 maja 2019 roku o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Ogłoszenie nr 48/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 maja 2019 roku – Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zbiczno za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Ogłoszenie nr 47/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 maja 2019 roku o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Zbiczno – traktorka Mitsubishi MT285 wraz z osprzętem Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 Ogłoszenie nr 46/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 maja 2019 roku o unieważnieniu postępowania na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 Ogłoszenie nr 45/2019 Wójta Gmi ny Zbiczno z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi na działkach nr 423, 424, 425 i 438 położonych w miejscowości Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości nieprzekraczającej 30.000 EURO na realizację usługi pn.: „Demontaż i transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Ogłoszenie nr 44/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 kwietnia 2019 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080201C w miejscowości Ciche” Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Ogłoszenie nr 43/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 kwietnia 2019 roku o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałow w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa w obrębie Zbiczno elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym z przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymi na działce nr 132 w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Ogłoszenie nr 42/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr 29/9, 29/10, i 29/11 położonych w miejscowości Żmijewko Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbiczno za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 Ogłoszenie nr 41/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 kwietnia 2019 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku realizacji postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Artykuł 23.04.2019 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15 kwietnia 2019 roku o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie w całości pozwolenia wodnoprawnego udzielonego dla Urzędu Gminy Zbiczno decyzją Starosty Brodnickiego z dnia 31 lipca 2015 roku na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych pochodzących ze studni wierconych, głębinowych zlokalizowanych na działkach nr 23/1 i 23/4 oraz odprowadzania ścieków popłucznych ze stacji uzdatniania wody do zbiornika bezodpływowego na działce nr 38/96 w miejscowości Gaj – Grzmięca Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Ogłoszenie nr 40/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2019 roku dotyczące II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.04.2019 Ogłoszenie nr 39/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2019 roku dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 0802016C w miejscowości Sumówko” Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Ogłoszenie nr 38/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 kwietnia 2019 roku – Informacja o wyborze oferty – Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dla zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie – budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej” Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Ogłoszenie nr 37/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 kwietnia 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzjki o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi na działkach 423, 424, 425 i 438 połozonych w miejscowości Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 Informacja z otwarcia ofert – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodaorwanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie – budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej” Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Sprawozdanie z realizacji kontroli zarządczej w Zakładzie Usług Komunalnych za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Sprawozdanie z realizacji kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Informacja w sprawie kontroli zarządczej w Zespole Szkół w Pokrzydowie za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Informacja i Oświadczenie w sprawie kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 29.03.2019 Oświadczenie Wójta Gminy Zbiczno o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 29.03.2019 Informacja w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Zbiczno za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 marca 2019 roku dotyczące wsczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Brodnickiego z dnia 31 lipca 2015 roku, znak: OŚ.6341.13.2015 na zaprzestanie poboru wód podziemnych Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Ogłoszenie nr 35/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 marca 2019 roku o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 Ogłoszenie nr 34/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 marca 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 Ogłoszenie nr 33/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 marca 2019 roku dotyczące naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania Szczegóły