Ogłoszenia urzędowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.05.2020 Ogłoszenie nr 149/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 maja 2020 roku – informacja o wyborze oferty – zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Ogłoszenie nr 148/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2020 roku o wykonaniu budżetu Gminy Zbiczno za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Informacja o otwarciu Biur Powiatowych oraz Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu Szczegóły
Artykuł 20.05.2020 Ogłoszenie nr 147/2020Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 maja 2020 r. o ustnym przetargu nieograniczonym na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno położonej na działce nr 62/1 w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 13.05.2020 Ogłoszenie nr 146/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nN 15/04 kV kablowej oraz demontażu linii napowietrznej SN w miejscowości Koń, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 13.05.2020 Ogłoszenie nr 145/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 maja 2020 roku dotyczące II nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno położonej w miejscowości Sumówko Szczegóły
Artykuł 06.05.2020 Ogłoszenie nr 144/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 maja 2020 roku dotyczące podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Zbiczno w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zbiczno w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 04.05.2020 Ogłoszenie nr 143/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 maja 2020 roku o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku restauracji z salą konsumpcyjną o część hotelową wraz ze strefą odnowy biologicznej i basenem na działkach nr: 7158/10 i 7158/11 położonych w miejscowości Zbiczno, obręb geodezyjny Zbiczno, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 20.04.2020 Ogłoszenie nr 142/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 kwietnia 2020 roku dotyczące naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania Szczegóły
Artykuł 17.04.2020 KORNIK OSTROZĘBNY ATAKUJE – CHROŃMY NASZE LASY (ulotka informacyjna Lasów Państwowych) Szczegóły
Artykuł 07.04.2020 Ogłoszenie nr 141/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 kwietnia 2020 roku o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości Równica Szczegóły
Artykuł 30.03.2020 Ogłoszenie nr 140/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2020 roku o wydaniu postanowienia od odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Ogłoszenie nr 139/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinki” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 09.03.2020 Ogłoszenie nr 137/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 marca 2020 roku dotyczące otwartego konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej, archiwum i promocji gminy w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 09.03.2020 Ogłoszenie nr 136/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 marca 2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 03.03.2020 Ogłoszenie nr 135/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lutego 2020 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 080224C Pokrzydowo – Mariany od km 0+000 do km2+150″ położonego na działce nr 220 – obręb Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Ogłoszenie nr 134/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2020 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Ogłoszenie nr 133/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2020 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Ogłoszenie nr 132/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej w postaci ścieżki pieszo – rowerowej utwardzonej w miejscu istnienia pasa przeciwpożarowego na działkach nr 7183/1 i 7184/3 – obręb geodezyjny Sumowo w miejscowości Sumowo Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Ogłoszenie nr 131/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku o wynikach postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii naszej ojczyzny, regionu, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Ogłoszenie nr 130/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku o wynikach postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych w Gminie Zbiczno w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 Ogłoszenie nr 129/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 lutego 2020 roku – wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do najmu Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.02.2020 Ogłoszenie nr 128/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 lutego 2020 roku dotyczące zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinki” Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym dostawy sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym na potrzeby realizacji projektu „Rewolucja cyfrowa w Gminie Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Ogłoszenie nr 127/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 lutego 2020 roku – Wójt Gminy Zbiczno ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Ogłoszenie nr 126/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 lutego 2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKB-I.6220.1.2019 z dnia 3 lipca 2019 roku dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku restauracji z salą konsumpcyjną o część hotelową wraz ze strefą odnowy biologicznej i basenem” Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Ogłoszenie nr 125/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 lutego 2020 roku o naborze wniosków na utylizację azbestu Szczegóły
Artykuł 29.01.2020 Ogłoszenie nr 124/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Ogłoszenie nr 123/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie naboru członków do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji przez organizacje pozarządowej oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły