Ogłoszenia urzędowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.03.2020 Ogłoszenie nr 140/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2020 roku o wydaniu postanowienia od odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Ogłoszenie nr 139/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinki” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 09.03.2020 Ogłoszenie nr 137/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 marca 2020 roku dotyczące otwartego konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej, archiwum i promocji gminy w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 09.03.2020 Ogłoszenie nr 136/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 marca 2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 03.03.2020 Ogłoszenie nr 135/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lutego 2020 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 080224C Pokrzydowo – Mariany od km 0+000 do km2+150″ położonego na działce nr 220 – obręb Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Ogłoszenie nr 134/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2020 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Ogłoszenie nr 133/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2020 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Ogłoszenie nr 132/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej w postaci ścieżki pieszo – rowerowej utwardzonej w miejscu istnienia pasa przeciwpożarowego na działkach nr 7183/1 i 7184/3 – obręb geodezyjny Sumowo w miejscowości Sumowo Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Ogłoszenie nr 131/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku o wynikach postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii naszej ojczyzny, regionu, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Ogłoszenie nr 130/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku o wynikach postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych w Gminie Zbiczno w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 Ogłoszenie nr 129/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 lutego 2020 roku – wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do najmu Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.02.2020 Ogłoszenie nr 128/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 lutego 2020 roku dotyczące zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinki” Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym dostawy sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym na potrzeby realizacji projektu „Rewolucja cyfrowa w Gminie Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Ogłoszenie nr 127/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 lutego 2020 roku – Wójt Gminy Zbiczno ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Ogłoszenie nr 126/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 lutego 2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKB-I.6220.1.2019 z dnia 3 lipca 2019 roku dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku restauracji z salą konsumpcyjną o część hotelową wraz ze strefą odnowy biologicznej i basenem” Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Ogłoszenie nr 125/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 lutego 2020 roku o naborze wniosków na utylizację azbestu Szczegóły
Artykuł 29.01.2020 Ogłoszenie nr 124/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Ogłoszenie nr 123/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie naboru członków do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji przez organizacje pozarządowej oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Ogłoszenie nr 122/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie naboru członków do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii naszej ojczyzny, regionu, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowe przez organizacje pozarządowej i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Ogłoszenie nr 121/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 stycznia 2020 roku – Informacja o wyborze oferty w wyniku zaproszenia do składania oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Urzędu Gminy Zbiczno w 2020 roku” Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Ogłoszenie nr 120/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 stycznia 2020 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Ogłoszenie nr 119/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 stycznia 2020 roku o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości zapoznania się z aktami sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 080224C Pokrzydowo – Mariany od km 0+000 do km 2+150″ Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Ogłoszenie nr 118/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 stycznia 2020 roku o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Ogłoszenie nr 117/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 182/2, 185/20, 185/21, 185/29, 185/30, 185/32 i 185/33 w miejscowości Sosno, obręb geodezyjny Sumowo Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Terminy wypłat świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie (obowiązujące od lutego do czerwca 2020 roku) Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.01.2020 Ogłoszenie nr 116/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 stycznia 2020 roku dotyczące realizowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Ogłoszenie nr 115/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 stycznia 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej w postaci ścieżki pieszo – rowerowej utwardzonej w miejscu istniejącego pasa przeciwpożarowego na działkach nr 7183/1 i 7184/3 – obręb geodezyjny Sumowo, w miejscowości Sosno, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Ogłoszenie nr 114/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 stycznia 2020 roku o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły
Artykuł 30.12.2019 Informacja o godzinach urzędowania radcy prawnego Urzędy Gminy Zbiczno w dnu 2 stycznia 2020 roku Szczegóły