Uchwały

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/149/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/148/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/147/2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/146/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie przystąpienia Gminy Zbiczno do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris” Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/145/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Brodnickim a Gminą Zbiczno w zakresie realizacji zadania publicznego z zakresu udostępniania informacji danych przestrzennych Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/144/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr X/70/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/143/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/142/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/141/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku zmieniająca Uchwalę Nr XVI/108/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029 Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/140/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Uchwała nr XIX/139/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie utworzenia „Gminnego Klubu Senior+ z siedzibą w Zbicznie” Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Uchwała nr XIX/138/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Uchwała nr XIX/137/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Ciche Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Uchwała nr XIX/136/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia zgody na zawarcie dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Uchwała nr XIX/135/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie na rzecz Gminy Zbiczno działki oznaczonej nr 261/3 położonej w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Uchwała nr XIX/134/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brodnickiemu na realizację Projektu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno – Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Uchwała nr XIX/133/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie diet dla sołtysów Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Uchwała nr XIX/132/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie diet radnych Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Uchwała nr XIX/131/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku zmieniająca Uchwałę nr XVI/108/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029 Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Uchwała nr XIX/130/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku zmieniająca Uchwałę nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Uchwała nr XVIII/129/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 7 stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr XVI/112/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Uchwała nr XVIII/128/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 7 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/127/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2021 Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała (UCHYLONA) nr XVII/126/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Zbiczno Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/125/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zbiczno na rok szkolny 2019 / 2020 Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/124/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/123/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie diet sołtysów sołectw Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/122/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie diet radnych Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/121/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/120/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Zbiczno Szczegóły