Uchwały

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.08.2020 Uchwała nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 lipca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/108/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029 Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 Uchwała nr XXIV/166/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 lipca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/165/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę o opłacie miejscowej z dnia 25 listopada 2019 r. Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/164/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021 roku na dotacje dla OSP w Pokrzydowo przeznaczonej na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie średniego samochodu pożarniczego Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/163/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/162/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Zbiczno z dotychczasowymi dzierżawcami Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/161/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Zbiczno położonej w miejscowości Gaj-Grzmięca, stanowiącej własność osoby fizycznej Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/160/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/108/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029 Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/159/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/158/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbiczno z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/157/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zbiczno oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/156/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zbiczno wotum zaufania Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Uchwała nr XXII/155/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Uchwała nr XXII/154/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zbiczno w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Uchwała nr XXII/153/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie określenia sezony kąpielowego na terenie Gminy Zbiczno w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Uchwała nr XXII/152/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków na terenie gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Uchwała nr XXII/151/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę nr XVI/108/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029 Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Uchwała nr XXII/150/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/149/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/148/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/147/2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/146/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie przystąpienia Gminy Zbiczno do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris” Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/145/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Brodnickim a Gminą Zbiczno w zakresie realizacji zadania publicznego z zakresu udostępniania informacji danych przestrzennych Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/144/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr X/70/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/143/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/142/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/141/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku zmieniająca Uchwalę Nr XVI/108/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029 Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/140/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Uchwała nr XIX/139/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie utworzenia „Gminnego Klubu Senior+ z siedzibą w Zbicznie” Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Uchwała nr XIX/138/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania Szczegóły