Uchwały

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.01.2020 Uchwała nr XVIII/129/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 7 stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr XVI/112/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Uchwała nr XVIII/128/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 7 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/127/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2021 Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/126/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Zbiczno Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/125/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zbiczno na rok szkolny 2019 / 2020 Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/124/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/123/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie diet sołtysów sołectw Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/122/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie diet radnych Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/121/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/120/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/119/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr XVI/113/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/118/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr XVI/112/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/117/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019-2029 Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Uchwała nr XVII/116/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/115/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/114/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innymi nieruchomościami wykorzystywanymi na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku, położonych na terenie gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/113/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/112/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/111/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/110/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świedczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchoności i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/109/2019 Rady Gm,iny Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/108/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029 Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/107/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XVI/106/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/105/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/104/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/103/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/102/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie opłaty miejscowej Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/101/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie opłaty targowej Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/100/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego Szczegóły