Uchwały

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.02.2019 Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryteriium dochodowego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole u w domu” na lata 2019 – 2013 Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr II/22/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr II/21/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Akty prawne 10.01.2019 Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy ZBiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Akty prawne 10.01.2019 Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 10.01.2019 Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie opłaty targowej Szczegóły
Akty prawne 10.01.2019 Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie opłaty miejscowej Szczegóły
Akty prawne 10.01.2019 Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 10.01.2019 Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żywca dla celów obliczenia podatku rolnego Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/11/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/10/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/9/2018 Rady Gminy ZBiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/8/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji rewizyjnej Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/7/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/6/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/5/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/4/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/3/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/2/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy ZBiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego rady Gminy Zbiczno Szczegóły