Uchwały

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/105/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/104/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/103/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/102/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie opłaty miejscowej Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/101/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie opłaty targowej Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/100/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/99/2019 Rady Gminy Zbicznoz dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/98/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019-2029 Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała nr XV/97/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Uchwała nr XIV/96/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Pokrzydowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Pokrzydowie Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Uchwała nr XIV/95/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Zbicznie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Uchwała nr XIV/94/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2019 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Uchwała nr XIV/93/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Uchwała nr XIV/92/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Uchwała nr XIV/91/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 roku Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026″ Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Uchwała nr XIII/89/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komnisji Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/85/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zbiczno Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/84/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektorów Zespołów Szkół z terenu gminy Zbiczno do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/83/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/82/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała (UCHYLONA) nr XII/81/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/80/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/79/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2022 Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/78/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/77/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019-2029 Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/76/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły