OSW02 – Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019 / 2020

Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest art. 32 i art. 39 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), zwana dalej ustawą.

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły lub placówki oświatowych lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem Gminy Zbiczno a rodzicami/opiekunami prawnymi, jeżeli dowóz zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.

Bezpłatny dowóz przysługuje

1) dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności realizujące wychowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);

2) dzieciom w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku
z art. 31 ust. 2 ustawy);

3) dzieciom realizującym obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1
w związku z art. 127 ustawy);

4) dzieciom realizującym obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów
z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

5) dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

  1. a) 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna.
  2. b) 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

Wymagane dokumenty:

  1. WNIOSEK o zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka/ucznia:
  2. a) o zorganizowanie dowozu do przedszkola/szkoły/ośrodka,
  3. b) o zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia przez rodzica/opiekuna prawnego.
  4. Kopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka/ucznia.
  5. Zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka , że dziecko jest uczniem tej szkoły.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW : Urząd Gminy Zbiczno, Zbiczno 140 87-305 Zbiczno, biuro podawcze – pok. 5, w godzinach pracy urzędu.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

Sprawę prowadzi Inspektor ds. oświaty, pokój nr 4, tel. (56) 4939317

OPŁATA ZA PRZYJĘCIE WNIOSKU: nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie od daty złożenia wszystkich

wymaganych dokumentów

UWAGI:

  1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
  2. Umowy na zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego przez rodzica/lub opiekuna prawnego są zawierane na zasadach określonych Zarządzeniem Wójta Gminy Zbiczno

dokumenty do pobrania :

WNIOSEK o organizację bezpłatnego dowozu ucznia do przedszkola/szkoły/ośrodka i zapewnienie opieki w trakcie przejazdu – wniosek gmina

WNIOSEK o zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły/ośrodka środkami komunikacji publicznej – wniosek rodzic

WNIOSEK o zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły/ośrodka prywatnym samochodem – wniosek rodzic

Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły i ośrodka, którym dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni

Informacje

Rejestr zmian