GKB016 – Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk w Gminie Zbiczno

  • Wydział Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa / Referent do spraw infrastruktury technicznej
  • Termin załatwienia 1. Organizator kąpieliska do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk. 2. Jeżeli wniosek, jest niekompletny, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 3. W przypadku braku uzupełnienia,, w wyznaczonym terminie wniosek, pozostawia się bez rozpatrzenia. 3. Projekt uchwały, wraz z wnioskami i dokumentami dołączonymi do wniosku wójt, burmistrz lub prezydent miasta, najpóźniej do dnia 28 lutego, przekazuje do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, a w przypadku kąpieliska położonego na: terenie parku narodowego – także dyrektorowi parku narodowego, polskich obszarach morskich – także właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego, śródlądowej drodze wodnej – także właściwemu dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej. Wody Polskie, właściciel wód, właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska, państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, dyrektor parku narodowego, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej oraz dyrektor urzędu morskiego wyrażają opinie do przekazanego projektu uchwały, w terminie 14 dni. Brak opinii w tym terminie uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.
  • Osoba kontaktowa Marzena Hartka; e-mail: m.czarnecka@zbiczno.pl; tel. 564939323
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno
   Zbiczno 140
   87-305 Zbiczno
   Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
   pok. nr 10
  • Telefon kontaktowy 56 49 393 23
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Zbiczno
   Zbiczno 140
   87-305 Zbiczno
   Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
   pok. nr 10 lub na wskazany adres korespondencyjny
  • Wymagane dokumenty I. Wniosek, który zawiera:
   1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres organizatora;
   2) nazwę i adres kąpieliska oraz opis granicy kąpieliska na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy kąpieliska;
   3) wskazanie długości linii brzegowej kąpieliska;
   4) wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z kąpieliska;
   5) wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia kąpieliska;
   6) opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych;
   7) wskazanie sposobu gospodarki odpadami.

   II. Do wniosku dołącza się:
   1) kopię zgłoszenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 394 ust. 1 pkt 4, wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 423 ust. 9;
   2) informacje dotyczące planowanego kąpieliska:
   a) aktualny profil wody w kąpielisku,
   b) status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne) albo wzmianka, że wniosek dotyczy kąpieliska nowo utworzonego,
   c) ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy istniejącego kąpieliska,
   d) udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli;
   3) zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do kąpieliska na utworzenie kąpieliska.
  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy Nie dotyczy
  • Uwagi
   1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały, w sposób zwyczajowo przyjęty, określając formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchwały, nie krótszy niż 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta rozpatruje uwagi oraz propozycje, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

    

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 20 lipca 2017 prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm. )

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian