GKB017 – Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

  • Wydział Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa / Referent do spraw infrastruktury technicznej
  • Termin załatwienia 1. W przypadku gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska, rada gminy może wyrazić, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. 2. Organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym otwarciem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. 3. Jeżeli wniosek, jest niekompletny, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 4. W przypadku braku uzupełnienia,, w wyznaczonym terminie wniosek, pozostawia się bez rozpatrzenia. 5. Projekt uchwały, wraz z wnioskiem, i dokumentami, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, a w przypadku miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli położonego na: terenie parku narodowego – także dyrektorowi parku narodowego, śródlądowej drodze wodnej – także właściwemu dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej, polskich obszarach morskich – także właściwemu terytorialnie dyrektorowi urzędu morskiego. Wody Polskie, właściciel wód, właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska, państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, dyrektor parku narodowego, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej i dyrektor urzędu morskiego wyrażają opinie do przekazanego projektu uchwały w terminie 7 dni. Brak opinii w tym terminie uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.
  • Osoba kontaktowa Marzena Hartka; e-mail: m.czarnecka@zbiczno.pl; tel. 564939323
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno
   Zbiczno 140
   87-305 Zbiczno
   Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
   pok. nr 10
  • Telefon kontaktowy 56 49 393 23
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Zbiczno
   Zbiczno 140
   87-305 Zbiczno
   Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
   pok. nr 10 lub na wskazany adres korespondencyjny
  • Wymagane dokumenty I. Wniosek, który zawiera:
   1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres organizatora;
   2) nazwę i adres miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz opis granicy miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
   3) wskazanie długości linii brzegowej miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
   4) wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
   5) wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
   6) wskazanie terminów poboru próbek wody;
   7) opis infrastruktury miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym urządzeń sanitarnych;
   8) wskazanie sposobu gospodarki odpadami.

   II. Do wniosku dołącza się:
   1) zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do planowanego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
   2) informację, czy w poprzednich latach było w tym miejscu tworzone miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli albo kąpielisko;
   3) uzasadnienie braku potrzeby utworzenia kąpieliska.
  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy Nie dotyczy
  • Uwagi

   Nie dotyczy

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 20 lipca 2017 prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian