GKB06 – Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

    • Wydział Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
    • Termin załatwienia do 30 dni
    • Osoba kontaktowa Marzena Czarnecka
    • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, pokój nr 10
    • Telefon kontaktowy 564939323
    • Miejsce odbioru Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, pokój nr 10
    • Wymagane dokumenty -Uzupełniony wniosek.
      - Szkic reklamy z zaznaczoną treścią, kolorystyką i wymiarami.
      - Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji reklamy.
      - Pozwolenie na budowę, jeżeli reklama ma być wolnostojąca, trwale związana z gruntem.
    • Opłaty Opłata za każdy dzień zajęcia pasa drogowego drogi gminnej z tytułu umieszczenia reklamy wynosi 2,00 zł na 1 m 2 powierzchni reklamy. (zgodnie z uchwałą Nr IV/23/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Zbiczno (Dz. U. 2011 r., Nr.233 poz. 2147) Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Zbiczno, bądź wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Zbiczno: BS Brodnica 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001
    • Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zbiczno w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.
    • Uwagi

    • Podstawa prawna
      1. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.).
      2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.).
      3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).
      4. Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Zbiczno (Dz. U. 2011 r., Nr.233 poz. 2147).
      5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2016 r., poz. 1264).
    • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian