Klauzula informacyjna dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie w związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie przepisów RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBICZNIE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z 27 KWIETNIA 2016 ROKU W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informujemy, że:
1) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie z siedzibą w Zbicznie pod adresem  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 87-305 Zbiczno 199; e-mail: ops.zbiczno @ wp.pl; tel. 56 493 93 19 jest Administratorem Państwa danych osobowych.
2) W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
– za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres skrzynki e-mail: IOD[at]zbiczno[dot]pl;
– pod numerem telefonu 56 493 93 17;
3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie może przetwarzać Państwa dane w celach:
a) umożliwienia realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie;
b) prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjno-promocyjnych dotyczących Gminy Zbiczno;
c) dostarczania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie nowych zasobów materialnych, usług i praw;
d) obsługi procesów rekrutacji.
4) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach prawa, w szczególności w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Państwa dane osobowe mogą pochodzić bezpośrednio od Państwa, Państwa przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, strony umowy zawartej z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbicznie, innych organów administracji państwowej i samorządowej oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: Rejestr PESEL, Ministerstwa Finansów (MF), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), AC Rynek pracy, Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Centralnej Bazy Beneficjentów (CBB), Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, Elektronicznego Krajowego Systemu Monitorowania i Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMoN), Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Jednostki Terenowe, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (KRUS), Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej (SEPI).
7) W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane, chyba że przetwarzanie będzie regulowane przepisami prawa, będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
8) Przysługuje Państwu również prawo do dostępu do treści danych (w tym prawo do uzyskania kopii), sprostowania (poprawiania) swoich danych,  ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
9) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
10) Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające, np. firmy prawnicze, informatyczne itp. na podstawie zawartej z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbicznie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
11) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie będą podlegały profilowaniu.

Informacje

Rejestr zmian