Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla uczestników obrad Sesji Rady Gminy Zbiczno

Szanowni Państwo – uczestnicy obrad Sesji Rady Gminy Zbiczno

Uprzejmie informujemy, że obrady Rady Gminy Zbiczno są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Uczestnicząc w Sesji Rady Gminy Zbiczno wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. – tzw. RODO.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Zbiczno z siedzibą w Zbicznie pod adresem 87-305 Zbiczno 140; e-mail: gmina@zbiczno; tel. 56 493 93 17.

W Urzędzie Gminy Zbiczno został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres skrzynki e-mail: IOD[at]zbiczno[dot]pl;
b) pod numerem telefonu 56 493 93 17.
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia jawności działania organów Gminy zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy, Radni Rady Gminy Zbiczno, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa i zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Podmiotem przetwarzającym na zlecenie Administratora dane osobowe w związku z realizacją zadań związanych z transmisją posiedzeń Rady Gminy Zbiczno jest firma HELPDESK Sp. z o.o. z siedzibą Skórzewo, ul. Poznańska 119; 60-185 Poznań. Nagrania z posiedzeń są przechowywane na serwerach HELPDESK Sp. z o.o. Kopia nagrania jest przechowywana w Urzędzie Gminy Zbiczno. W pozostałym zakresie wyłącznym Administratorem Państwa danych (wizerunku) jest Wójt Gminy Zbiczno.

Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 1 Instrukcji kancelaryjnej, w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki. Wymienione regulatory stanowią załączniki – kolejno nr 1, nr 2 i nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe będą przechowywane wieczyście w archiwum.
Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Państwa dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Informacje

Rejestr zmian