Ogłoszenie nr 2/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie z dnia 11 września 2017 r. o naborze na stanowisko pracy Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie na czas zastępstwa nieobecnego pracownika

  • Status ogłoszenia o naborze:Przed terminem składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:2/2017
  • Nazwa jednostki zlecającej:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Wydział:Nie dotyczy
  • Miejsce pracyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie
  • StanowiskoAsystent Rodziny
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-09-11
  • Termin składania dokumentów2017-09-25
  • Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Nabór na stanowisko pracy Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie”.
  • Miejsce składania dokumentówDokumenty można złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, lub przesłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zbiczno 199, 87-305 Zbiczno w terminie do dnia 25.09.2017r. ( liczy się data dostarczenia, a nie stempla pocztowego).
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1) obywatelstwo polskie,
   2) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub;
   3) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
   4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
   5) kandydat/ka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej ograniczona ani zawieszona;
   6) kandydat/ka wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego;
   7) korzystanie z pełni praw publicznych;
   8) nieposzlakowana opinia;
   9) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   10) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
   2) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej;
   3) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
   4) umiejętność pracy w zespole;
   5) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
   6) obowiązkowość;
   7) odpowiedzialność, komunikatywność;
   8) zdolności organizacyjne;
   9) umiejętność pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres;
   10) znajomość regulacji prawnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1) opracowanie i realizacja planu pracy we współpracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
   2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
   3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
   4) motywowanie członków rodzin do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych;
   5) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy;
   6) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
   7) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
   8) prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną;
   9) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny do OPS;
   10) sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie;
   11) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy1) asystent rodziny wykonując czynności w ramach swoich obowiązków korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych;
   2) asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń prowadzonych przez gminę;
   3) asystent rodziny jest zobowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną;
   4) liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia wykonywania zadań nie może przekroczyć 15;
   5) asystentowi rodziny przysługuje prawo zwrotu kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usług asystenta rodziny.


  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian