Ogłoszenie nr 8/2017 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych z dnia 18 października 2017 r. o naborze na kandydatów do pracy w Zakładzie Usług Komunalnych w Zbicznie na stanowisko Referenta

  • Status ogłoszenia o naborze:Przed terminem składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:8/2017
  • Nazwa jednostki zlecającej:Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie
  • Wydział:Nie dotyczy
  • Miejsce pracyZakład Usług Komunalnych w Zbicznie
  • StanowiskoReferent
  • Wymiar etatu1 etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-10-18
  • Termin składania dokumentów2017-11-02
  • Sposób składania dokumentówDokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko: „Referenta w Zakładzie Usług Komunalnych” należy składać w terminie do dnia 02 listopada 2017 roku do godziny 14.00, pod adresem: Zakład Usług Komunalnych, Zbiczno 199, 87-305 Zbiczno (liczy się data dostarczenia a nie stempla pocztowego)
  • Miejsce składania dokumentówZakład Usług Komunalnych w Zbicznie, 87-305 Zbiczno 199
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
   2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
   3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
   4. obywatelstwo polskie;
   5. nieposzlakowana opinia;
   6. wykształcenie wyższe.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. znajomość regulacji prawnych z zakresu kodeksu pracy wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych wraz z aktami wykonawczymi, prowadzenia archiwum zakładowego,
   2. biegła znajomość obsługi komputera zakresie MS Office oraz innych urządzeń niezbędnych na w/w stanowisku (kserokopiarka, bindownica, laminarka),
   3. dokładność, staranność, odpowiedzialność za realizowane zadania, umiejętność pracy w stresie, komunikatywność, uprzejmość, umiejętność pracy w zespole,
   4. zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina,
   5. zdolność szybkiego przyswajania informacji,
   6. preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. prowadzenie spraw kadrowych i teczek osobowych pracowników ZUK,
   2. przygotowywanie dokumentacji w związku z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę pracowników ZUK,
   3. prowadzenie rejestrów bhp, badań lekarskich i okularów pracowników,
   4. prowadzenie archiwum zakładowego,
   5. prowadzenie spraw kancelaryjnych,
   6. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem na staże pracownicze, absolwenckie i praktyki,
   7. prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi oraz przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych,
   8. prowadzenie ewidencji podatku dochodowego od pracowników i prac zleconych:
   a) sporządzanie informacji o dochodach PIT- 11, PIT- R, PIT- 8C,
   b) sporządzanie deklaracji PIT- 4, PIT- 8AR;
   9 prowadzenie dokumentacji ZUS i spraw związanych z ZUS,
   10. sporządzanie list płac dla pracowników oraz sporządzanie sprawozdań z wynagrodzeń,
   11. wystawianie faktur VAT,
   12. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
   13. prowadzenie rejestru przychodu i rozchodu wodomierzy,
   14. aktualizacja informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
   15. zaopatrzenie w materiały biurowe,
   16. zastępstwo na stanowisku podinspektora-kasjer
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy1. kserokopie świadectw pracy,
   2. kopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   3. oświadczenie o niekaralności;
   4. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych i oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
   5. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

   UWAGA: Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV eniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 60)
  • Lista wybranych kandydatówPani Paulina Bielicka zam. Brzezinki
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian