Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i podatkowej

Przed przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do aplikowania o zatrudnienie w ramach stanowiska pracy należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w załączonym OGŁOSZENIU O NABORZE stanowiącym treść Ogłoszenia Nr 242/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 maja 2017 roku.

Poniżej znajdują się:

– Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne) na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i podatkowej urzędu w Urzędzie Gminy Zbiczno.

– Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i podatkowej urzędu w Urzędzie Gminy Zbiczno.

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:242/2017
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Gminy Zbiczno
  • Wydział:Referat Finansowy
  • Miejsce pracyUrząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140
  • StanowiskoStanowisko ds. księgowości budżetowej i podatkowej
  • Wymiar etatu1 etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-05-29
  • Termin składania dokumentów2017-06-08
  • Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne nalezy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i podatkowej urzędu"
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
   2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   3) nieposzlakowana opinia,
   4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   5) wykształcenie wyższe,
   6) obywatelstwo polskie,
   7) znajomość zasad dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu gminnego, umiejętność komunikowania się z klientami oraz zdolność do pracy w zmiennych uwarunkowaniach organizacyjnych.

   Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:
   1) list motywacyjny;
   2) życiorys (CV);
   3) kopia dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie;
   4) kopia dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwo pracy, zaświadczenia, itp.);
   5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie- załącznik nr 1,
   6) oświadczenia dotyczące spełnienia przez kandydata wymagań niezbędnych.

  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku oraz referencje z poprzedniego miejsca zatrudnienia,
   2) znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz podatków i opłat lokalnych,
   3) dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
   4) zdolność szybkiego przyswajania informacji,
   5) dokładność, staranność, odpowiedzialność za realizowane zadania, umiejętność pracy w stresie, komunikatywność, uprzejmość, umiejętność pracy w zespole,
   6) zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina,
   7) prawo jazdy kat. B.

   Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
   1) kopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
   2) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3) oświadczenie o niekaralności,
   4) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

   UWAGA: Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902).
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1) sporządzanie list płac diet radnych, sołtysów, itp., prowizji za inkaso podatków itp.,
   2) sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Z-03, Z-05, Z-06, i innych,
   3) prowadzenie ewidencji i rozliczenia podatku od towarów i usług, a w szczególności:
   a) wystawianie faktur,
   b) prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży,
   c) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem podatku VAT, w tym dekretacji cząstkowej VAT-7 urzędu gminy,
   4) prowadzenie spraw związanych z ewidencją środków trwałych,
   5) rozliczanie finansowe organizacji pozarządowych, które w ramach ogłaszanych konkursów otrzymały dofinansowanie przez gminę,
   6) kompleksowe ubezpieczenie mienia Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
   7) obsługa funduszu sołeckiego pod względem finansowym oraz prowadzenie ewidencji wydatków w tym zakresie,
   8) pomoc w prowadzeniu księgowości analitycznej i syntetycznej Urzędu,
   9) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o finansach publicznych i rachunkowości związanych z kontrolą zarządczą urzędu i podległych jednostek w sprawach dotyczących finansów,
   10) prowadzenie postępowań w zakresie wymiaru podatków osób fizycznych i prawnych,
   11) przeprowadzanie kontroli podatkowych,
   12) przeprowadzanie kontroli organizacji pozarządowych w zakresie otrzymanych dotacji z urzędu gminy,
   13) przygotowanie korespondencji z zakresu wymiaru podatków,
   14) aktualizacja dokumentacji do BIP w zakresie zajmowanego stanowiska,
   15) współpraca z Referatem Finansowym,
   16) wykonywanie zadań zleconych przez Wójta, Sekretarza oraz Kierownika Referatu Finansowego.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatówPani Monika Rumińska zam. Najmowo
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian