Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.07.2018 Ogłoszenie nr 400/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 lipca 2018 roku – Informacja o wyborze oferty – zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie” Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Ogłoszenie nr 399/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 lipca 2018 roku o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Zarządzenie nr 287/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniające Uchwałę nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Zarządzenie nr 286/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniające Uchwałę nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Ogłoszenie nr 398/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania dezycji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Zarośle – Koń na działkach nr 486/2, 665, 7142/4 położonych w obrębie geodezyjnym Zbiczno oraz na działkach nr 49/2, 234, 7067, 7068/1, 7119, 7114/8, 7143/1, 7144/1, 7114/6, 153, 7086/5, 7087/1 w obrębie Koń Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Informacje o przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego w Pokrzydowie na podstawie badania próbki pobranej 18.05.2018 roku Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Informacje o przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego w Zbicznie na podstawie badania próbki pobranej 16.05.2018 roku Szczegóły
Artykuł 05.07.2018 Zarządzenie nr 198/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 października 2017 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 Ogłoszenie nr 397/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 lipca 2018 roku o wyniku przetargu II ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 Ogłoszenie nr 396/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 lipca 2018 roku o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 Zarządzenie nr 289/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą źródeł ogrzewania Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 Zarządzenie nr 288/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno oznaczona numerami działek 193/1, 193/2 położonych w miejscowości Sumówko Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 Zarządzenie nr 223/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 02.07.2018 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sumowo – część 1 oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080204C w miejscowości Sumówko – część 2″ Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Ogłoszenie nr 395/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi na działkach nr 124/7, 129/1, 139/20, 139/21, 139/22 i 139/23 położonych w miejscowości Pokrzydowo, obręb geodezyjny Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Ogłoszenie nr 394/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr 160/2, 100/9, 167, 168/1 i 168/2 położonych w miejscowości Zbiczno, obręb geodezyjny Zbiczno, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Zarządzenie nr 285/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dla zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie” Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Ogłoszenie nr 393/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2018 roku dotycząca możliwości składania przez rolników wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Ogłoszenie nr 392/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2018 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych doi dzierżawy na okres 3 lat w drodze przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Ogłoszenie nr 391/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2018 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego najemcy Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Ogłoszenie nr 390/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie naboru członków do komisji konkursowej na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 Zarządzenie nr 284/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do realizacji przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomności stanowiącej własność gminy Zbiczno oznaczonej nr działki 286/3 o powierzchni 2,7509 ha położonej w miejscowości Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 Zarządzenie nr 215/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminuy wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 Ogłoszenie nr 389/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2018 roku o wyborze najkorzystaniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo” Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 Protokół z XLIV Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 30.05.2018 r. Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Zarządzenie nr 283/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Ogłoszenie nr 388/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 czerwca 2018 roku dotyczące naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zarządzenie nr 282/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego za wysokie wyniki w nauce Szczegóły
« 1 2 8 9 10 11 12 30 31 »