Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 21.03.2018 POD02 – Podatek leśny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.03.2018 POD01 – Podatek rolny Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Zarządzenie nr 241/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących złożone wnioski konkursowe o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w roku 2018 Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Odpowiedzi na zapytania do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Żmijewko” Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Ogłoszenie nr 348/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 marca 2018 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 205, 207/3, 207/6, 207/7, 207/8, 207/10, 207/11, 207/13, i 207/14 położonych w miejscowości Ciche, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Ogłoszenie nr 347/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 marca 2018 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym dla zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie” Szczegóły
Artykuł 13.03.2018 Ogłoszenie nr 346/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 marca 2018 roku o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 09.03.2018 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 09.03.2018 Ogłoszenie nr 345/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 marca 2018 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Strzemiuszczek, gmina Zbiczno Szczegóły
Akty prawne 09.03.2018 Uchwała nr XLI/243/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu wraz z odpowiedzią na skargę Szczegóły
Akty prawne 09.03.2018 Uchwała nr XLI/242/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z tej opłaty Szczegóły
Akty prawne 09.03.2018 Uchwała nr XLI/241/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/166/2005 Rady Gminy Zbiczno z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 09.03.2018 Uchwała nr XLI/240/2018 RAdy Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Akty prawne 09.03.2018 Uchwała nr XLI/239/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 Ogłoszenie nr 344/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 marca 2018 r. o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.03.2018 Ogłoszenie nr 343/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 marca 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Żmijewko Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 Ogłoszenie nr 341/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 080227C na działkach nr 185 i 227 oraz na części działek nr 80/1 i 169, położonych w miejscowości Brzezinki, obręb geodezyjny Żmijewko, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 07.03.2018 Ogłoszenie nr 342/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie naboru członków do komisji konkursowej na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii naszej ojczyzny, regionu, ochrony tradycji i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 07.03.2018 Zarządzenie nr 240/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii naszej ojczyzny, regionu, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Zarządzenie nr 239/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Żmijewko” Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Zarządzenie nr 238/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającego 30 000 EURO na „Modernizację łodzi ratowniczej Whaly 435 Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzydowie” Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Zarządzenie nr 237/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Ogłoszenie nr 340/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 marca 2018 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 155/2 położonej w miejscowości Ładnówko, obręb Ciche, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono Plan zamówień publicznych na 2018 rok – korekta z dnia 2 marca 2018 roku Szczegóły
Artykuł 05.03.2018 Ogłoszenie nr 339/2018 z dnia 5 marca 2018 roku – Informacja o wyborze oferty – zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla „Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 116/13 w miejscowości Grzmięca” Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 Postanowienie dotyczące potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji na działce nr 188/3 położonej w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Ogłoszenie nr 338/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie naboru członków do komisji konkursowej Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Ogłoszenie nr 335/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2018 roku o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Ogłoszenie nr 337/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2018 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche – część 1 oraz Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo – część 2″ Szczegóły
« 1 2 14 15 16 17 18 30 31 »