Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.03.2018 Zarządzenie nr 246/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i 080202C w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Ogłoszenie nr 353/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 marca 2018 roku – Informacja o wyborze oferty – Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Przebudowa drogi w kierunku Kościoła w miejscowości Pokrzydowo” Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Ogłoszenie nr 352/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 marca 2018 roku – Informacja o wyborze oferty w zaproszeniu do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Modernizacja łodzi ratowniczej WHALY 435 Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzydowie” Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Zarządzenie nr 245/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2018 roku i ustalenia wysokości przyznanych dotacji Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Ogłoszenie nr 351/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku szkoły podstawowej (Zespołu Szkół w Pokrzydowie) na działce nr 143/1, położonej w miejscowości Pokrzydowo, obręb geodezyjny Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Ogłoszenie nr 350/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej drogi dojazdowej na działkach nr 176/31 i 176/52 położonych w miejscowości Pokrzydowo, obręb geodezyjny Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Wyniki otwartego konkursu ofert Nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Gminy Zbiczno w 2018 roku pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych w Gminie Zbiczno w roku 2018″ Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Ogłoszenie nr 349/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku o wynikach postępowania konkursowego Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 Zarządzenie nr 234/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania pomocy w rodzinie Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 Zarządzenie nr 203a/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 października 2017 roku w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Żmijewko” Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 27.03.2018 r. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 23.03.2018 POD04 – Podatek od środków transportowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 23.03.2018 POD03 – Podatek od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 Protokół z XLI Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 28.02.2018 r. Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno w dniu 26.03.2018 r. Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Zarządzenie nr 243/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Zaproszenie na XLII Sesję Rady Gminy Zbiczno w dniu 27 marca 2018 roku Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.03.2018 POD02 – Podatek leśny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.03.2018 POD01 – Podatek rolny Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Zarządzenie nr 241/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących złożone wnioski konkursowe o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w roku 2018 Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Odpowiedzi na zapytania do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Żmijewko” Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Ogłoszenie nr 348/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 marca 2018 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 205, 207/3, 207/6, 207/7, 207/8, 207/10, 207/11, 207/13, i 207/14 położonych w miejscowości Ciche, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Ogłoszenie nr 347/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 marca 2018 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym dla zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie” Szczegóły
Artykuł 13.03.2018 Ogłoszenie nr 346/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 marca 2018 roku o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 09.03.2018 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 09.03.2018 Ogłoszenie nr 345/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 marca 2018 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Strzemiuszczek, gmina Zbiczno Szczegóły
Akty prawne 09.03.2018 Uchwała nr XLI/243/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu wraz z odpowiedzią na skargę Szczegóły
Akty prawne 09.03.2018 Uchwała nr XLI/242/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z tej opłaty Szczegóły
Akty prawne 09.03.2018 Uchwała nr XLI/241/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/166/2005 Rady Gminy Zbiczno z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli Szczegóły
« 1 2 15 16 17 18 19 32 33 »