Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.11.2018 Skład Komisji Rady Gminy Zbiczno w kadencji 2018 – 2023 Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Uchwała nr 2/WPF/2018 Składu Orzekającego nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie wydania opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Uchwała nr 2/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Uchwała nr 2/P/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Zarządzenie nr 319/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2018 roku zmieniające Uchwałę nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Zarządzenie nr 268/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.11.2018 Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie dożywiania w Gminie Zbiczno w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Zaproszenie na I Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 22 listopada 2018 roku o godzinie 9.00 Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Ogłoszenie nr 433/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 listopada 2018 roku o wyniku przetargu nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Ogłoszenie nr 432/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV wraz ze stacją transformatorową Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Zarządzenie nr 267/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale lub budynki mieszkalne oraz lokale socjalne Szczegóły
Artykuł 15.11.2018 Zarządzenie nr 266/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 215/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Ogłoszenie nr 431/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2018 roku o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Zarządzenie nr 320/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia w dniu 20 listopada 2018 roku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Zbiczno oznaczonych nr działek 193/1, 193/2 położonych w miejscowości Sumówko Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Zarządzenie nr 316/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia w dniu 15 listopada 2018 roku przetargu publicznego nieograniczonego ustnego na dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność gminy Zbiczno położonych w Sumówku Szczegóły
Artykuł 07.11.2018 Ogłoszenie nr 429/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 listopada 2018 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy Szczegóły
Artykuł 07.11.2018 Ogłoszenie nr 428/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 listopada 2018 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 Ogłoszenie nr 427/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 listopada 2018 r. – Informacja o wyborze oferty – Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Utwardzenie terenu wraz z drogą dojazdową w miejscowości Sumowo” Szczegóły
Artykuł 02.11.2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie powołanej w celu przeprowadzenia ponownych wyborów na wójta zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 roku o dyżurach Szczegóły
Artykuł 02.11.2018 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Protokół Nr XLVIII/2018 z Sesji Rady Gminy Zbiczno odbytej w dniu 28 września 2018 roku Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Protokół Nr XLVII/2018 z Sesji Rady Gminy Zbiczno odbytej w dniu 29 sierpnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Informacja o godzinach pracy Urzędu Gminy Zbiczno w dniu 31 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 24 października 2018 roku o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 24 października 2018 roku o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Zarządzenie nr 315/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 października 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno oznaczonej numerem działki 286/3 o powierzchni 2,7509 ha położonej w miejscowości Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno od początku roku do dnia 30 września 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 Uchwała nr XLVIII/300/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 Uchwała nr XLVIII/299/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Sumowo Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Rady Gminy Zbiczno w dniu 30.10.2018 r. Szczegóły
« 1 2 19 20 21 22 23 49 50 »