Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 06.08.2018 Hanna Steckowska – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 06.08.2018 Ogłoszenie nr 408/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 sierpnia 2018 r. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji sal lekcyjnych na przedszkole z węzłem sanitarnym w Zespole Szkół w Zbicznie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.08.2018 Pomoc materialna dla uczniów – Stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019 Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Ogłoszenie nr 407/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót budowlanych w postaci zainstalowania stacji transformatorowej wraz z przebudową linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia na działkach nr 7087/1 7068/1 położonych w miejscowości Koń, obręb geodezyjny Koń, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Informacja Wójta Gminy Zbiczno w związku z 74 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Zarządzenie nr 293/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Pokrzydowie Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Zarządzenie nr 292/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie rozwiązania stosunku pracy oraz odwołania ze stanowiska Pani Barbary Kopańskiej dyrektora Zespołu Szkół w Pokrzydowie Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Informacja Wójta Gminy Zbiczno o możliwości składania wniosków przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Regulamin o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i odprowadzaniu ścieków Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Żmijewku i Grzmięcy na podstawie badania próbki pobranej 16.05.2018 r. Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pokrzydowie na podstawie badania próbki pobranej 18.05.2018 r. Szczegóły
Artykuł 30.07.2018 Ogłoszenie nr 406/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2018 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sumowo – część 1 oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080204C w miejscowości Sumówko – część 2″ Szczegóły
Artykuł 27.07.2018 Ogłoszenie nr 405/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 lipca 2018 r. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi w miejscowości Brzezinki, obręb Żmijewko. Szczegóły
Artykuł 27.07.2018 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ciche Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za II kwartał 2018 roku (wg. stanu na dzień 30.06.2018 roku) Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Zaproszenie na XLVI/2018 nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dla zamówienia pn. „Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zbiczno, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Obwieszczenie Starosty Brodnickiego – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Ogłoszenie nr 404/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Ogłoszenie nr 403/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lipca 2018 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat z dotychczasowym najemcą. Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Zarządzenie Nr 276/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w Gminie Zbiczno i jej jednostkach organizacyjnych. Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Zarządzenie nr 275/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji inwentaryzacyjnej. Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Informacja dotycząca wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Zarządzenie Nr 291/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia „Dobry start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia. Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Ogłoszenie nr 402/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV oraz demontażu linii napowietrznej 15kV w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Ogłoszenie nr 401/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Zarządzenie nr 290/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Zarządzenie nr 214/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 13.07.2018 Uchwała nr XLV/280/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
« 1 2 20 21 22 23 24 44 45 »