Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.04.2020 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – taryfy opłat obowiązujące w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 07.04.2020 Zarządzenie nr 137/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 marca 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.04.2020 Ogłoszenie nr 141/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 kwietnia 2020 roku o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości Równica Szczegóły
Artykuł 07.04.2020 Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Zbiczno za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Protokół nr XX/2020 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/149/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/148/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/147/2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/146/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie przystąpienia Gminy Zbiczno do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris” Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/145/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Brodnickim a Gminą Zbiczno w zakresie realizacji zadania publicznego z zakresu udostępniania informacji danych przestrzennych Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/144/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr X/70/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/143/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/142/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/141/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku zmieniająca Uchwalę Nr XVI/108/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029 Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/140/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 XX Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 23 marca 2020 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Zarządzenie nr 136/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 30.03.2020 Informacja z dnia 30 marca 2020 roku o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej, archiwum i promocji gminy w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 30.03.2020 Ogłoszenie nr 140/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2020 roku o wydaniu postanowienia od odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie Szczegóły
Artykuł 25.03.2020 Zarządzenie nr 135/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 24.03.2020 Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne) ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym ds. obsługi kancelaryjnej, archiwum i promocji gminy w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Ogłoszenie nr 139/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinki” Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Zarządzenie nr 134/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie prowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej, archiwum i promocji gminy w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 18.03.2020 Zarządzenie nr 133/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 17.03.2020 Zarządzenie nr 114/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) Szczegóły
Artykuł 17.03.2020 (POSIEDZENIE ODWOŁANE) Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbiczno w dniu 23 marca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 17.03.2020 Zaproszenie na XX Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 23 marca 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 13.30 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS16 – Karta Dużej Rodziny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS15 – Świadczenie wychowawcze 500+ Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS14 – Świadczenie Dobry Start 300+ Szczegóły
« 1 2 3 4 5 59 60 »