Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.09.2018 Zarządzenie nr 310/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2018 roku w sprawie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Ogłoszenie nr 420/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 r. o II ustnym nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 26.09.2018 Zarządzenie nr 309/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 września 2018 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 26.09.2018 Zarządzenie nr 308/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 września 2018 roku w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Zbiczno, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Szczegóły
Artykuł 26.09.2018 Zaproszenie na XLVIII Sesję Rady Gminy Zbiczno w dniu 28 września 2018 roku Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Informacja Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na temat pomocy suszowej dla rolników poszkodowanych w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Informacja o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno w dniu 27.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno w dniu 25.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 24 września 2018 roku o możliwości dokonywania przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz do komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Rady Gminy Zbiczno w dniu 25.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Ogłoszenie nr 419/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 września 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV oraz na demontażu napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na działkach w miejscowości Zbiczno, Koń, Ciche, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Ogłoszenie nr 418/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 września 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi na działkach nr 169, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185/2, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 i 200 – obręb Żmijewko, położonych w miejscowości Brzezinki, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 września 2018 roku – informacja o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Uchwała nr 10/I/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 września 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zbiczno informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbiczno za I półrocze 2018 roku Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Zarządzenie nr 307/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 września 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Artykuł 18.09.2018 Ogłoszenie nr 417/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 września 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku o składzie, siedzibie i dyżurach Szczegóły
Artykuł 11.09.2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 10 września 2018 roku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/294/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno w drodze przetargu Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/293/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/292/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/291/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/290/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie Gminy Zbiczno maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/289/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Zbiczno odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/288/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Retno” Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/287/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Mostki” Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/286/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała nr XLVII/285/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania Szczegóły
Artykuł 07.09.2018 Zawiadomienie Starosty Brodnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 5.2018 (WB.6740.7.22.2018) polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno – Zbiczno Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVII/284/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 28 29 »