Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.08.2017 Ogłoszenie nr 275/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 sierpnia 2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080206C w miejscowości Sumówko. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.08.2017 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Informacja dotycząca rozliczania stypendiów Szczegóły
Artykuł 03.08.2017 Informacja dotycząca stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego na rok szkolny 2017/2018 Szczegóły
Artykuł 03.08.2017 Ogłoszenie nr 272/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 03.08.2017 Ogłoszenie nr 271/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 02.08.2017 Ogłoszenie nr 273/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 sierpnia 2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do szkół na terenie gminy Zbiczno w roku szkolnym 2017/2018″ Szczegóły
Artykuł 02.08.2017 Ogłoszenie nr 274/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 31.07.2017 Informacja o uruchomieniu syren alarmowych w dniu 01 sierpnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 26.07.2017 Ogłoszenie nr 270/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 lipca 2017 r. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego najemcy. Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Informacja Wójta Gminy Zbiczno dotycząca zbliżającego się okresu składania przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego w produkcji rolnej Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Ogłoszenie nr 269/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 lipca 2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty – postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej dla zasilania w wodę sołectwa Gaj Grzmięca z sieci wodociągowej SUW Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Ogłoszenie nr 268/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 lipca 2017 r. – Informacja o wyborze oferty – Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 080238C w miejscowości Ładnówko” Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Ogłoszenie nr 267/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lipca 2017 r. o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i nr 080202C w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.07.2017 Ogłoszenie nr 266/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14.07.2017r. dotyczące zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do szkół na terenie gminy Zbiczno w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Ogłoszenie nr 265/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lipca 2017 r. – Informacja o wyborze oferty w związku z zaproszeniem do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO dla zamówienia „Sukcesywna dostawa węgla ekogroszek dla Urzędu Gminy Zbiczno, placówek oświatowych, hali sportowo – widowiskowej i jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 13.07.2017 Ogłoszenie nr 264/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 lipca 2017 r. – Informacja o wyborze oferty w zaproszeniu do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO dla zamówienia „Zakup i dostawa łodzi ratowniczej wraz z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbicznie” Szczegóły
Artykuł 11.07.2017 Ogłoszenie nr 263/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 lipca 2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 11.07.2017 Ogłoszenie nr 262/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 lipca 2017 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 080243C oraz budowie kanalizacji deszczowej w pasie drogi, odcinek od skrzyżowania z drogą nr 1825C do skrzyżowania z dr. nr 080228C i nr 080222C na działce nr 75/4 i części działek nr 63, 153, 42, 192 i 60 w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.07.2017 GKB15 – Wycinka drzew i krzewów przez osobę fizyczną nie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej Szczegóły
Akty prawne 10.07.2017 Uchwała nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Zbiczno Szczegóły
Akty prawne 10.07.2017 Uchwała nr XXXV/195/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy Szczegóły
Akty prawne 10.07.2017 Uchwała nr XXXV/194/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Sumówko Szczegóły
Akty prawne 10.07.2017 Uchwała nr XXXV/193/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Zbiczno instrumentem płatniczym Szczegóły
Akty prawne 10.07.2017 Uchwała nr XXXV/192/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/160/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 10.07.2017 Uchwała nr XXXV/191/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/161/2017 Rday Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 10.07.2017 Uchwała nr XXXV/190/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbiczno z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 10.07.2017 Uchwała nr XXXV/189/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zbiczno oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 10.07.2017 Uchwała nr XXXIV/188/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie poparcia apelu Samorządowego Komitetu Protestacyjnego oraz przyjęcia Karty Samorządności Szczegóły
« 1 2 41 42 43 44 45 48 49 »