Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.11.2017 Ogłoszenie nr 302/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2017 r. – Informacja o wynikach zaopiniowania projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2022 Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno w dniu 16.11.2017 r. Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia, Prezydium Rady oraz Przewodniczących Komisji Rady Gminy Zbiczno w dniu 16.11.2017 r. Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012 – 2020 Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych GKRPA Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Ogólne informacje dotyczące składania petycji Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Dane teleadresowe pracowników Urzędu Gminy w Zbicznie Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.11.2017 Ogłoszenie nr 301/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 listopada 2017 r. o zamówieniu publicznym realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 13.11.2017 Protokół z konsultacji społecznych „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 Ogłoszenie nr 300/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 listopada 2017 r. – Informacja o wyborze oferty – Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO dla zamówienia pn. „Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół budynku administracyjno – biurowego w Zbicznie” Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Ogłoszenie nr 299/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2017 r. – Informacja o wyborze oferty – Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Wykonanie remontu przepompowni ścieków komunalnych w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Ogłoszenie nr 298/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2017 r. – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Ogłoszenie nr 297/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2017 r. – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Zarządzenie nr 201/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 27.10.2017 OSW05 – Informacja na temat egzekucji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego lub nauki Szczegóły
Artykuł 27.10.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 27.10.2017 r. Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Ogłoszenie nr 296/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach położonych w miejscowości Ciche Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Ogłoszenie nr 295/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu pieszo – jezdnego na działce nr 86/1 i na części działki nr 85 położonych w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 27.09.2017 r. Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Ogłoszenie nr 294/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Ogłoszenie nr 293/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 października 2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2022 Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Ogłoszenie nr 292/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 października 2017 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oraz przebudowie linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia wraz ze stanowiskami słupowymi na działkach nr 164/2, 166 i 167 położonych w miejscowości Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 25.10.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty w dniu 26.10.2017 r. Szczegóły
Artykuł 23.10.2017 Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Zarządzenie nr 202/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2017 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zbiczno na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny” Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Zarządzenie nr 199/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 października 2017 roku w sprawie udziału w wojewódzkim kompleksowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem „WISŁA – 17″ Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Zarządzenie nr 200/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego do celów służbowych przez pracowników Urzędu Gminy Zbiczno oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zbiczno Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 19.10.2017 Ogłoszenie nr 8/2017 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych z dnia 18 października 2017 r. o naborze na kandydatów do pracy w Zakładzie Usług Komunalnych w Zbicznie na stanowisko Referenta Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Ogłoszenie nr 291/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2017 r. o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2022 Szczegóły
« 1 2 49 50 51 52 53 59 60 »