Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.07.2018 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ciche Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za II kwartał 2018 roku (wg. stanu na dzień 30.06.2018 roku) Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Zaproszenie na XLVI/2018 nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dla zamówienia pn. „Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zbiczno, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Obwieszczenie Starosty Brodnickiego – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Ogłoszenie nr 404/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Ogłoszenie nr 403/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lipca 2018 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat z dotychczasowym najemcą. Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Zarządzenie Nr 276/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w Gminie Zbiczno i jej jednostkach organizacyjnych. Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Zarządzenie nr 275/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji inwentaryzacyjnej. Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Informacja dotycząca wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Zarządzenie Nr 291/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia „Dobry start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia. Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Ogłoszenie nr 402/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV oraz demontażu linii napowietrznej 15kV w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Ogłoszenie nr 401/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Zarządzenie nr 290/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Zarządzenie nr 214/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 13.07.2018 Uchwała nr XLV/280/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Akty prawne 13.07.2018 Uchwała nr XLV/279/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 13.07.2018 Uchwała nr XLV/278/2018 rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 13.07.2018 Uchwała nr XLV/277/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku uchylająca uchwałę w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 13.07.2018 Uchwała nr XLV/276/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Akty prawne 13.07.2018 Uchwała nr XLV/275/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2022 Szczegóły
Akty prawne 12.07.2018 Uchwała nr XLV/274/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Akty prawne 12.07.2018 Uchwała nr XLV/273/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Szczegóły
Akty prawne 12.07.2018 Uchwała nr XLV/272/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Dyrektorów Zespołów Szkół z terenu gminy Zbiczno do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Szczegóły
Akty prawne 12.07.2018 Uchwała nr XLV/271/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbiczno Szczegóły
Akty prawne 12.07.2018 Uchwała nr XLV/270/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałe nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2017 Szczegóły
Akty prawne 12.07.2018 Uchwała nr XLV/269/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/234/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 12.07.2018 Uchwała nr XLV/268/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbiczno z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 12.07.2018 Uchwała nr XLV/267/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zbiczno oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Zarządzenie nr 17/2018 Kierownika Zakładu Usług komunalnych w Zbicznie z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie zastępstwa na czas nieobecności kierownika ZUK Szczegóły
« 1 2 7 8 9 10 11 30 31 »