Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.04.2018 Ogłoszenie nr 368/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 kwietnia 2018 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 30.04.2018 Ogłoszenie nr 367/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 kwietnia 2018 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej dla odprowadzania wód opadowych z centrum wsi Zbiczno na działkach nr: 160/2, 100/9, 167, 168/1 i 168/2 położonych w miejscowości Zbiczno, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 30.04.2018 Ogłoszenie nr 366/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr: 205, 207/3, 207/12, 207/13, 207/14, 207/15, 207/6, 207/7, 207/8, 207/10 i 207/11 położonych w miejscowości Ciche, obręb geodezyjny Ciche, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 30.04.2018 Ogłoszenie nr 365/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr: 1, 4, 13, 7/1, 7/2 i 7/3 położonych w miejscowości Strzemiuszczek, obręb geodezyjny Strzemiuszczek, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 30.04.2018 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbiczno za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Ogłoszenie nr 364/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 kwietnia 2018 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i 080202C w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za I kwartał 2018 roku (wg. stanu na dzień 31.03.2018 roku) Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017 roku Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 24.04.2018 r. Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Zarządzenie nr 251/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 kwietnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 20.04.2018 Ogłoszenie nr 363/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 kwietnia 2018 r. – Ogłoszenie II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Protokół z Nr XLII Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 27 marca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Zaproszenie na XLIII Sesję Rady Gminy Zbiczno w dniu 24 kwietnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Zarządzenie nr 252/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2018 roku i ustalenia wysokości przyznanych dotacji Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Ogłoszenie nr 362/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2018 roku o wyniku przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Ogłoszenie nr 361/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2018 roku o wynikach postępowania konkursowego Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Ogłoszenie nr 360/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2018 roku o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację dostawy koparko – ładowarki fabrycznie nowej rok produkcji 2018 Szczegóły
Artykuł 17.04.2018 Zarządzenie nr 250/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 17.04.2018 Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Zbiczno za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 16.04.2018 Informacja z otwarcia ofert złożonych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i 080202C w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 16.04.2018 Ogłoszenie nr 359/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 133, 146 i 63/3, położonych w miejscowości Brzezinki, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 16.04.2018 Ogłoszenie nr 358/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z droga gminną nr 080232C na działkach nr 129/3 i 258/11 położonych w miejscowości Bachotek, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno w dniu 17.04.2018 r. Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Uchwała nr 4/S/2018 Składu Orzekającego nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zbiczno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Zarządzenie nr 249/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia dostawcy koparko – ładowarki fabrycznie nowej Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.04.2018 Ogłoszenie nr 357/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 kwietnia 2018 roku dotyczące dostawy nowej (rok produkcji 2018) koparko – ładowarki Szczegóły
Artykuł 12.04.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Rady Gminy Zbiczno w dniu 17.04.2018 r. Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 Ogłoszenie nr 356/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 kwietnia 2018 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Żmijewko” Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Zarządzenie nr 248/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
« 1 2 7 8 9 10 11 26 27 »