POD01 – Podatek rolny

  • Wydział Referat Finansowy
  • Termin załatwienia Do 30 dni po otrzymaniu kompletu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.
  • Osoba kontaktowa Magdalena Piaskowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno, pokój nr 2 (parter).
  • Telefon kontaktowy (56) 4939317 wew. 43
  • Miejsce odbioru Osobiście lub za pośrednictwem poczty na wskazany przez podatnika adres.
  • Wymagane dokumenty W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy

   Należy załączyć:
   1. Akt notarialny lub
   2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych
  • Opłaty Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania. Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Zbiczno Nr konta – BS Brodnica 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001.
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Zbiczno w godzinach pracy Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  • Uwagi

   Kwoty należnego podatku za 2018 rok zawiera Uchwała nr XXXIX/219/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego

   Terminy płatności podatku:
   I   rata – do 15 marca każdego roku
   II  rata – do 15 maja każdego roku
   III rata – do 15 września każdego roku
   IV rata – do 15 listopada każdego roku

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1892)

   Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian