POD02 – Podatek leśny

  • Wydział Referat Finansowy
  • Termin załatwienia Do 30 dni po otrzymaniu kompletu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.
  • Osoba kontaktowa Magdalena Piaskowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno, pokój nr 2 (parter).
  • Telefon kontaktowy (56) 4939317 wew. 43
  • Miejsce odbioru Osobiście lub za pośrednictwem poczty na wskazany przez podatnika adres.
  • Wymagane dokumenty W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy

   Należy załączyć:
   1. Akt notarialny lub
   2. Umowę dzierżawy lasu
   3. Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu
  • Opłaty Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania. Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Zbiczno Nr konta – BS Brodnica 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Zbiczno w godzinach pracy Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  • Uwagi

   Terminy płatności podatku:
   1.    Osoby fizyczne
   I   rata – do 15 marca każdego roku
   II  rata – do 15 maja każdego roku
   III rata – do 15 września każdego roku
   IV rata – do 15 listopada każdego roku

   2.    Osoby prawne
   Podatek płatny jest w 12 miesięcznych ratach w terminie do dnia 15 każdego miesiąca

  • Podstawa prawna

   * Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374)

   * Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian