POD03 – Podatek od nieruchomości

  • Wydział Referat Finansowy
  • Termin załatwienia Do 30 dni po otrzymaniu kompletu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.
  • Osoba kontaktowa Magdalena Piaskowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno, pokój nr 2 (parter).
  • Telefon kontaktowy (56) 4939317 wew. 43
  • Miejsce odbioru Osobiście lub za pośrednictwem poczty na wskazany przez podatnika adres.
  • Wymagane dokumenty Osoby fizyczne:
   W ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie, wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian w zakresie podatku od nieruchomości należy dostarczyć wraz z wypełnioną informacją IN-1:
   1. Akt notarialny lub
   2. Wykaz nieruchomości według druku informacji do ustalenia podatku od nieruchomości

   Osoby prawne:
   W ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie, wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian w zakresie podatku od nieruchomości należy złożyć deklarację lub korektę deklaracji (DN-1) .
  • Opłaty Raty podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania. Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Zbiczno Nr konta – BS Brodnica 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001.
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Zbiczno w godzinach pracy Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  • Uwagi

   Kwoty podatku należnego za 2018 rok zawiera: Uchwała nr XXXIX/220/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

   Terminy płatności podatku:

   1. Osoby fizyczne
   I rata – do 15 marca każdego roku
   II rata – do 15 maja każdego roku
   III rata – do 15 września każdego roku
   IV rata – do 15 listopada każdego roku

   2. Osoby prawne
   Podatek płatny jest:
   I rata – do 31 stycznia każdego roku
   II-XII rata – do 15 każdego miesiąca roku

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian