POD04 – Podatek od środków transportowych

  • Wydział Referat Finansowy
  • Termin załatwienia
  • Osoba kontaktowa Magdalena Piaskowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno, pokój nr 2 (parter).
  • Telefon kontaktowy (56) 4939317 wew. 43
  • Miejsce odbioru
  • Wymagane dokumenty W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy.
   Należy złożyć wykaz środków transportowych na druku DT-1, DT-1/A oraz załączyć następujące dokumenty:
   1. Umowę kupna-sprzedaży lub fakturę VAT (potwierdzone pieczątką Starostwa Powiatowego w Brodnicy o przyjęciu do ewidencji)
   2. Dowód rejestracyjny – do okazania
  • Opłaty Raty podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania. Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Zbiczno Nr konta – BS Brodnica 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001.
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Zbiczno w godzinach pracy Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  • Uwagi

   Terminy płatności podatku:

   I   rata – do 15 lutego każdego roku
   II  rata – do 15 września każdego roku

  • Podstawa prawna

   Uchwała nr XXXIX/221/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.11.2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych

   Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1785)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian