Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVII/294/2018 29.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVII/294/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno w drodze przetargu Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVII/293/2018 29.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVII/293/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVII/292/2018 29.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVII/292/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVII/291/2018 29.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVII/291/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVII/290/2018 29.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVII/290/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie Gminy Zbiczno maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVII/289/2018 29.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVII/289/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Zbiczno odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVII/288/2018 29.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVII/288/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Retno” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVII/2017/2018 29.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVII/287/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Mostki” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVII/286/2018 29.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVII/286/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVII/285/2018 29.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVII/285/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVV/284/2018 29.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVII/284/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVII/283/2018 29.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVII/283/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLV/280/2018 26.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLV/280/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLV/279/2018 26.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLV/279/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLV/278/2018 26.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLV/278/2018 rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLV/277/2018 26.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLV/277/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku uchylająca uchwałę w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLV/276/2018 26.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLV/276/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLV/275/2018 26.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLV/275/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2022 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLV/274/2018 26.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLV/274/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLV/273/2018 26.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLV/273/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLV/272/2018 26.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLV/272/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Dyrektorów Zespołów Szkół z terenu gminy Zbiczno do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLV/271/2018 26.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLV/271/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbiczno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLV/270/2018 26.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLV/270/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałe nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2017 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLV/2169/2018 26.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLV/269/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/234/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLV/268/2018 26.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLV/268/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbiczno z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLV/267/2018 26.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLV/267/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zbiczno oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za rok 2017 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLIV/266/2018 30.05.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLIV/266/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na rzecz dotychczasowego najemcy Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLIV/265/2018 30.05.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLIV/265/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zbiczno w 2018 roku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLIV/264/2018 30.05.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLIV/264/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLIV/263/2018 30.05.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLIV/263/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Szczegóły
« 1 2 3 4 »