Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVII/210/2017 27.09.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVII/210/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVII/209/2017 27.09.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVII/209/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2017 r. opiniująca projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu „Rzeka Drwęca” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVII/208/2017 27.09.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2012 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVII/207/2017 27.09.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVII/207/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/160/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVII/206/2017 27.09.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVII/206/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVI/205/2017 22.08.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVI/205/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pokrzydowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pokrzydowie Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVI/204/2017 22.08.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVI/204/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zbicznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zbicznie Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVI/203/2017 22.08.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVI/203/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodziezy, form i zakrfesu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Zbiczno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVI/202/2017 22.08.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVI/202/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVI/201/2017 22.08.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVI/201/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVI/200/2017 22.08.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVI/200/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVI/199/2017 22.08.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVI/199/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVI/198/2017 22.08.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVI/198/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/160/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVI/197/2017 22.08.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVI/197/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXV/196/2017 27.06.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Zbiczno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXV/195/2017 27.06.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXV/195/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXV/194/2017 27.06.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXV/194/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Sumówko Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXV/193/2017 27.06.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXV/193/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Zbiczno instrumentem płatniczym Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXV/192/2017 27.06.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXV/192/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/160/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXV/191/2017 27.06.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXV/191/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/161/2017 Rday Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXV/190/2017 27.06.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXV/190/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbiczno z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXV/189/2017 27.06.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXV/189/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zbiczno oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za rok 2016 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/188/2017 26.05.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIV/188/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie poparcia apelu Samorządowego Komitetu Protestacyjnego oraz przyjęcia Karty Samorządności Szczegóły
Gospodarka komunalna XXXIV/187/2017 26.05.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIV/187/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali komunalnych ich dotychczasowym najemcom Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/186/2017 26.05.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIV/186/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/160/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/185/2017 26.05.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIV/185/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/184/2017 26.04.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIII/184/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/183/2017 26.04.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIII/183/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zbiczno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX???/182/2017 26.04.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIII/182/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbiczno na rzecz dotychczasowych najemców Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/180/2017 26.04.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIII/181/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbiczno na rzecz dotychczasowego najemcy Szczegóły
« 1 2 »