Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-11-21 15:38:13 Ogłoszenie nr 303/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2017 r. o unieważnieniu postępowania Szczegóły
2 2017-11-21 15:30:50 Informacja o posiedzeniu Prezydium Rady oraz Przewodniczących Komisji Rady Gminy Zbiczno w dniu 22.11.2017 r. Posiedzenie Prezydium Rady oraz Przewodniczących Komisji Rady Gminy Zbiczno odbędzie się w dniu 22.11.2017 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Zbiczno. Tematem będzie utrzymanie porządku i czystości na terenie… Szczegóły
3 2017-11-17 13:45:44 Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Zakładzie Usług Komunalnych w Zbicznie W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta w Zakładzie Usług Komunalnych w Zbicznie wybrana została Pani Bielecka Paulina zam. Brzezinki. Szczegóły
4 2017-11-16 13:17:53 Ważna informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowiącego załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi pn. "Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno" Zamawiający informuje, że w dniu 16.11.2017 r. wprowadzone zostały zmiany w treści załącznika nr 1 do SIWZ tj. formularza ofertowego. Zakres zmian: 1) w tabeli wpisana została szacunkowa liczba ilości… Szczegóły
5 2017-11-16 12:24:50 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Zarządzenie nr 206/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej… Szczegóły
6 2017-11-16 12:19:19 Budżet Gminy Zbiczno na 2018 rok Projekt budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Zarządzenie nr 205/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2018 rok Szczegóły
7 2017-11-16 12:13:00 Zarządzenie nr 206/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 - 2027 Szczegóły
8 2017-11-16 12:05:02 Zarządzenie nr 205/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2018 rok Szczegóły
9 2017-11-15 15:02:55 Zarządzenie nr 204/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego pn. "Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno" Szczegóły
10 2017-11-15 10:52:21 Ogłoszenie nr 302/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2017 r. - Informacja o wynikach zaopiniowania projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2022 Szczegóły
11 2017-11-14 16:21:24 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno w dniu 16.11.2017 r. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno odbędzie się w dniu 16.11.2017 r. o godz. 9.30. Tematem posiedzenia będą sprawy różne. Szczegóły
12 2017-11-14 16:18:43 Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia, Prezydium Rady oraz Przewodniczących Komisji Rady Gminy Zbiczno w dniu 16.11.2017 r. Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia, Prezydium Rady oraz Przewodniczących Komisji Rady Gminy Zbiczno odbędzie się w dniu 16.11.2017 r. o godz. 8.15. Tematem posiedzenia będzie budżet Gminy Zbiczno na… Szczegóły
13 2017-11-14 14:57:09 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012 - 2020 Szczegóły
14 2017-11-14 14:50:21 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych GKRPA Szczegóły
15 2017-11-14 14:02:22 Ogólne informacje dotyczące składania petycji Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele indywidualnie lub zbiorowo mogą zgłaszać żądania lub propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem… Szczegóły
16 2017-11-14 13:20:54 Dane teleadresowe pracowników Urzędu Gminy w Zbicznie WÓJT GMINY ZBICZNO Imię i nazwisko Numer pokoju e-mail Numer wewnętrzny Wojciech Rakowski 7 Szczegóły
17 2017-11-13 14:41:58 Ogłoszenie nr 301/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 listopada 2017 r. o zamówieniu publicznym realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Zbiczno Informacja z dnia 16.11.2017 r. Zamawiający informuje o zmianie załącznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) tj. formularza ofertowego. Zakres zmian: 1. w tabeli wpisana została szacunkowa liczba… Szczegóły
18 2017-11-13 13:43:55 Protokół z konsultacji społecznych "Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" Szczegóły
19 2017-11-06 14:03:25 Ogłoszenie nr 300/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 listopada 2017 r. - Informacja o wyborze oferty - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO dla zamówienia pn. "Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół budynku administracyjno - biurowego w Zbicznie" Szczegóły
20 2017-10-31 15:52:55 Ogłoszenie nr 299/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2017 r. - Informacja o wyborze oferty - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. "Wykonanie remontu przepompowni ścieków komunalnych w miejscowości Zbiczno" Szczegóły
21 2017-10-31 15:47:07 Ogłoszenie nr 298/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2017 r. - Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
22 2017-10-31 15:43:41 Ogłoszenie nr 297/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2017 r. - Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym Szczegóły
23 2017-10-31 15:37:32 Zarządzenie nr 201/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno Szczegóły
24 2017-10-27 09:47:06 Informacja na temat egzekucji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego lub nauki Szczegóły
25 2017-10-27 09:39:50 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 27.10.2017 r. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno odbędzie się 27.10.2017 r. o godz. 12.30. Tematem posiedzenia będą sprawy różne oraz materiały na najbliższą Sesję Rady… Szczegóły
26 2017-10-26 14:25:43 Ogłoszenie nr 296/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach położonych w miejscowości Ciche Szczegóły
27 2017-10-26 14:05:47 Ogłoszenie nr 295/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu pieszo - jezdnego na działce nr 86/1 i na części działki nr 85 położonych w miejscowości Zbiczno Szczegóły
28 2017-10-26 13:48:29 Protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 27.09.2017 r. Szczegóły
29 2017-10-26 11:45:24 Ogłoszenie nr 294/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
30 2017-10-26 11:39:26 Ogłoszenie nr 293/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 października 2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2022 Szczegóły
« 1 2 3 4 9 10 11 »