Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-01-28 15:00:13 Uchwała nr XVIII/129/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 7 stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr XVI/112/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szczegóły
2 2020-01-28 14:56:41 Uchwała nr XVIII/128/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 7 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
3 2020-01-27 15:15:30 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonemu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na "Dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym na potrzeby projektu "Rewolucja cyfrowa w Gminie Zbiczno" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Szczegóły
4 2020-01-27 14:43:59 Zarządzenie nr 121/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020 / 2021 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącycm jest Gmi9na Zbicznk; Szczegóły
5 2020-01-27 14:24:12 Ogłoszenie nr 123/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie naboru członków do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji przez organizacje pozarządowej oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
6 2020-01-27 14:17:26 Ogłoszenie nr 122/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie naboru członków do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii naszej ojczyzny, regionu, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowe przez organizacje pozarządowej i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
7 2020-01-27 14:10:09 Ogłoszenie nr 121/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 stycznia 2020 roku - Informacja o wyborze oferty w wyniku zaproszenia do składania oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. "Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Urzędu Gminy Zbiczno w 2020 roku" Szczegóły
8 2020-01-22 22:32:35 Ogłoszenie nr 120/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 stycznia 2020 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. "Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem" Szczegóły
9 2020-01-21 13:57:51 Informacja z oceny ofert realizowanej w wyniku zapytania ofertowego na dostawę materiałow eksploatacyjnych (tuszy i tonerów) do urządzeń drukujących wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Zbiczno w 2020 roku Szczegóły
10 2020-01-21 13:54:54 Ogłoszenie nr 119/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 stycznia 2020 roku o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości zapoznania się z aktami sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 080224C Pokrzydowo - Mariany od km 0+000 do km 2+150" Szczegóły
11 2020-01-21 13:50:41 Ogłoszenie nr 118/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 stycznia 2020 roku o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
12 2020-01-21 13:39:41 Wzory dokumentów dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne Gminy Zbiczno Szczegóły
13 2020-01-17 08:32:29 Uchwała nr 2/Kd/2020 Składu Orzekającego nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2020 - 2029 Gminy Zbiczno Szczegóły
14 2020-01-17 08:27:31 Ogłoszenie nr 117/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 182/2, 185/20, 185/21, 185/29, 185/30, 185/32 i 185/33 w miejscowości Sosno, obręb geodezyjny Sumowo Szczegóły
15 2020-01-15 15:34:11 Zarządzenie nr 120/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
16 2020-01-15 15:32:33 Zarządzenie nr 119/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 stycznia 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
17 2020-01-15 11:28:39 Uchwała nr XVII/127/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 - 2021 Szczegóły
18 2020-01-15 11:21:52 Uchwała nr XVII/126/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Zbiczno Szczegóły
19 2020-01-15 11:13:04 Uchwała nr XVII/125/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zbiczno na rok szkolny 2019 / 2020 Szczegóły
20 2020-01-15 11:09:53 Uchwała nr XVII/124/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok Szczegóły
21 2020-01-15 11:07:02 Uchwała nr XVII/123/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie diet sołtysów sołectw Gminy Zbiczno Szczegóły
22 2020-01-15 11:04:58 Uchwała nr XVII/122/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie diet radnych Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
23 2020-01-15 11:01:33 Uchwała nr XVII/121/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbiczno Szczegóły
24 2020-01-15 10:58:32 Uchwała nr XVII/120/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Zbiczno Szczegóły
25 2020-01-15 10:55:41 Uchwała nr XVII/119/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr XVI/113/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Zbiczno Szczegóły
26 2020-01-15 10:51:32 Uchwała nr XVII/118/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr XVI/112/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szczegóły
27 2020-01-15 10:45:57 Uchwała nr XVII/117/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019-2029 Szczegóły
28 2020-01-15 10:42:43 Uchwała nr XVII/116/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
29 2020-01-15 10:29:36 Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych (tuszy i tonerów) do urządzeń drukujących wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Zbiczno w 2020 roku Wyjaśnienie do treści zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza aby w odniesieniu do pozycji 2 i 4 wykazu urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych (tuszy i tonerów) wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Zbiczno, stanowiącego załącznik… Szczegóły
30 2020-01-14 14:43:53 Terminy wypłat świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie (obowiązujące od lutego do czerwca 2020 roku) Szczegóły
« 1 2 3 4 53 54 55 »