Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-04-24 14:46:20 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za I kwartał 2018 roku (wg. stanu na dzień 31.03.2018 roku) Szczegóły
2 2018-04-24 14:11:04 Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za I kwartał 2018 roku (wg. stanu na dzień 31.03.2018 roku) Szczegóły
3 2018-04-24 13:48:58 Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017 roku Szczegóły
4 2018-04-24 10:22:57 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 24.04.2018 r. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno odbędzie się w dniu 24.04.2018 r. o godz. 13.00. Tematem posiedzenia będzie omówienie materiałów na najbliższą Sesję Rady… Szczegóły
5 2018-04-23 14:56:47 Zarządzenie nr 251/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 kwietnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
6 2018-04-20 13:03:44 Ogłoszenie nr 363/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 kwietnia 2018 r. - Ogłoszenie II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno. Szczegóły
7 2018-04-19 14:42:52 Protokół z Nr XLII Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 27 marca 2018 r. Szczegóły
8 2018-04-18 15:13:20 Zaproszenie na XLIII Sesję Rady Gminy Zbiczno w dniu 24 kwietnia 2018 roku Szczegóły
9 2018-04-18 15:07:42 Zarządzenie nr 252/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2018 roku i ustalenia wysokości przyznanych dotacji Szczegóły
10 2018-04-18 15:00:47 Ogłoszenie nr 362/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2018 roku o wyniku przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
11 2018-04-18 14:53:46 Ogłoszenie nr 361/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2018 roku o wynikach postępowania konkursowego Szczegóły
12 2018-04-18 14:46:23 Ogłoszenie nr 360/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2018 roku o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację dostawy koparko - ładowarki fabrycznie nowej rok produkcji 2018 Szczegóły
13 2018-04-17 16:26:43 Zarządzenie nr 250/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie za 2017 rok Szczegóły
14 2018-04-17 16:16:40 Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Zbiczno za rok 2017 Szczegóły
15 2018-04-16 12:39:02 Informacja z otwarcia ofert złożonych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i 080202C w miejscowości Zbiczno" Szczegóły
16 2018-04-16 12:33:32 Ogłoszenie nr 359/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 133, 146 i 63/3, położonych w miejscowości Brzezinki, gmina Zbiczno Szczegóły
17 2018-04-16 12:21:55 Ogłoszenie nr 358/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z droga gminną nr 080232C na działkach nr 129/3 i 258/11 położonych w miejscowości Bachotek, gmina Zbiczno Szczegóły
18 2018-04-13 13:25:29 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno w dniu 17.04.2018 r. Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 roku o godzinie 13.30. Tematem posiedzenia będzie omówienie materiałów na najbliższą Sesję Rady… Szczegóły
19 2018-04-13 11:33:21 Uchwała nr 4/S/2018 Składu Orzekającego nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zbiczno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
20 2018-04-13 11:21:59 Zarządzenie nr 249/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia dostawcy koparko - ładowarki fabrycznie nowej Szczegóły
21 2018-04-12 15:24:17 Ogłoszenie nr 357/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 kwietnia 2018 roku dotyczące dostawy nowej (rok produkcji 2018) koparko - ładowarki Ogłoszenie nr 360/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2018 roku o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację dostawy koparko - ładowarki fabrycznie nowej rok produkcji 2018 Szczegóły
22 2018-04-12 15:00:23 Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Rady Gminy Zbiczno w dniu 17.04.2018 r. Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Rady Gminy Zbiczno odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 roku o godzinie 13.30. Tematem posiedzenia będzie omówienie materiałów na najbliższą Sesję Rady Gminy… Szczegóły
23 2018-04-11 20:46:09 Ogłoszenie nr 356/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 kwietnia 2018 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Żmijewko" Szczegóły
24 2018-04-10 16:15:43 Zarządzenie nr 248/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
25 2018-04-09 15:07:28 Sprostowanie Ogłoszenia nr 355/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2018 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z zamówieniem publicznym pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno" Szczegóły
26 2018-04-09 14:43:04 Pytania i odpowiedzi na pytania uczestników postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i 080202C w miejscowości Zbiczno" Szczegóły
27 2018-04-09 14:38:25 Plan zamówień publicznych na 2018 rok - korekta z dnia 9 kwietnia 2018 roku Szczegóły
28 2018-04-06 14:36:44 Informacja w sprawie Kontroli zarządczej w Zespole Szkół w Zbicznie za 2017 rok Szczegóły
29 2018-04-05 12:12:00 Uchwała nr XLII/251/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie uzgodnienia projektu uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe Szczegóły
30 2018-04-05 11:58:16 Uchwała nr XLII/250/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli Szczegóły
« 1 2 3 4 16 17 18 »