Typ Data Tytuł
Artykuł 23.09.2019 Postanowienie Nr 112/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 23 września 2019 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Zaproszenie na szkolenie z ASF, które zostanie przeprowadzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w dniu 18 października 2019 roku o godzinie 10.00 w świetlicy GOKSiR w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Informacja o terminach i sposobie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz z numerem konta bankowego) Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Zarządzenie nr 87/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 września 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Uchwała nr 12/I/2019 Składu Orzekającego nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 września 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zbiczno informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Ogłoszenie nr 87/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 września 2019 roku o zakończeniu konsultacji społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2022, z perspektywą do roku 2026″ Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Ogłoszenie nr 86/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 września 2019 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych w gminie Zbiczno Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Ogłoszenie nr 85/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 września 2019 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 16 września 2019 roku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 NOWY NUMER KONTA DO WPŁAT Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Protokół nr XII/2019 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/85/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zbiczno Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/84/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektorów Zespołów Szkół z terenu gminy Zbiczno do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/83/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/82/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała (UCHYLONA) nr XII/81/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/80/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/79/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2022 Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/78/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/77/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019-2029 Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/76/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2019 roku o numerach, granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Zarządzenie nr 84/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 Ogłoszenie nr 82/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Pokrzydowo dotyczących podziału sołectwa Szczegóły
Artykuł 03.09.2019 Zarządzenie nr 83/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 XII Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2019 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Informacja z wykonania budżetu gminy Zbiczno, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 OSW02 – Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020 / 2021 Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Zarządzenie nr 82/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły i ośrodka, którym dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni Szczegóły