Typ Data Tytuł
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie opłaty miejscowej Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbiczno z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/63/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zbiczno oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/62/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zbiczno wotum zaufania Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 X Sesja Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Radosław Stawski – Przewodniczący Rady Gminy Zbiczno, oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Magdalena Golubska – Wójt Gminy Zbiczno, oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie nr 66/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do szkół na terenie gminy Zbiczno w roku szkolnym 2019 / 2020 i 2020 / 2021 w formie biletów miesięcznych” Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie nr 65/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 czerwca 2019 roku zmieniające regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.06.2019 Ogłoszenie nr 57/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 czerwca 2019 roku dotyczące zamówienia publicznego pn. „Dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do szkół na terenie gminy Zbiczno w roku szkolnym 2019 / 2020 i 2020 / 2021 w formie zakupu biletów miesięcznych” Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro na realizację usługi pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego za wysokie wyniki w nauce Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 Zarządzenie nr 63/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 16.06.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno w dniu 18 czerwca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Zarządzenie nr 62/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 czerwca 2019 roku zmieniające Zarządzenie nr 235A/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Zarządzenie nr 61/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 czerwca 2019 roku zmieniające regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 czerwca 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 13 czerwca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno w dniu 13 czerwca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 13 czerwca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 18 czerwca 2019 roku (wtorek) o godzinie 13.30 Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Ogłoszenie nr 56/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 czerwca 2019 roku o wyniku II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Protokół nr IX/2019 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Zbiczno z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zwołania I Sesji Małodzieżowej Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Ogłoszenie nr 55/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 czerwca 2019 roku o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku restauracji z salą konsumpcyjną o część hotelową wraz ze strefą odnowy biologicznej i basenem na działkach nr 7158/10 i 7158/11 w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Korekta z dnia 5 czerwca 2019 roku planu zamówień publicznych na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Terminy składania wniosków na nowy okres zasiłkowy / świadczeniowy 2018 /2019, 2019 / 2021 w zależności od typu zasiłku lub świadczenia Szczegóły