Typ Data Tytuł
Artykuł 30.01.2019 IV Sesja Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Ogłoszenie nr 12/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno Szczegóły
Artykuł 29.01.2019 Ogłoszenie nr 10/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząd na terenie Gminy Zbiczno w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 29.01.2019 Plan zamówień publicznych na 2019 rok (wersja z dnia 28 stycznia 2019 roku) Szczegóły
Artykuł 29.01.2019 Ogłoszenie nr 11/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Zbiczno w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zbiczno w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Zaproszenie na IV Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 25 stycznia 2019 roku o godzinie 13.00 Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Budżet Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 stycznia 2019 roku zmieniające Zarządzenie nr 215/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zarządzenie nr 318/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 22.01.2019 r. Szczegóły
Artykuł 18.01.2019 Zarządzenie nr 317/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 18.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 stycznia 2019 roku – Zawiadomienie, że na terenie obwodu łowieckiego nr 59, 60, 61 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Wojskowe Koło Łowieckie „OSA” w Toruniu, Koło Łowieckie „Łabędź” w Grzmięcy oraz Koło Łowieckie Pracowników MSZ w Warszawie Szczegóły
Artykuł 18.01.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno odbędzie się w dniu 22.01.2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Ogłoszenie nr 9/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 stycznia 2019 roku – Informacja o wyborze oferty – zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia „Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Urzędu Gminy Zbiczno w 2019 roku” Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Protokół Nr III/2018 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy ZBiczno z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Informacja o wynikach naboru na na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych, archiwum i współpracy z organizacjami pozarządowymi w referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Zbiczno w dniu 15.01.2019 roku Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno w dniu 15.01.2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Informacja dotycząca zmiany godzin przyjmowania wpłat w Kasie Urzędu Gminy Zbiczno obowiązującej od dnia 1 lutego 2018 roku Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryteriium dochodowego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole u w domu” na lata 2019 – 2013 Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr II/22/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą w trybie bezprzetargowym Szczegóły